Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawadaky (DGAHHE) - ÝHHG-nyň binasynyň öňünde protest.

несправедлWarşawadaky  (DGAHHE) - ÝHHG-nyň binasynyň öňünde protest.ивого наказания.

6-njy sentýabrda Warşawada, Demokratik Guramalar we Adam Hukuklary Edarasynyň (DGAHHE) - ÝHHG-nyň öňünde birnäçe türkmen aktiwisti Türkmenistanda esasy adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň yzygiderli bozulýandygy barada halka habar bermek üçin garşylyk çäresi geçirdi.

Hereketi düzenlänler, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky edarasynyň işgärleriniň işini tankytladylar, aktiwistleriň pikiriçe, onlarça ýyl bäri ýurdy dolandyrmagyň anti-demokratik usullaryny ulanýarlar.

DGAHHE -yň wekili demonstrantlaryň ýanyna çykdy, ýaş türkmenleri diňledi we iňlis dilinde arzalaryny aldy, arzalary bilen tanyşjakdygyna söz berdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.