Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawadaky (DGAHHE) - ÝHHG-nyň binasynyň öňünde protest.

несправедлWarşawadaky  (DGAHHE) - ÝHHG-nyň binasynyň öňünde protest.ивого наказания.

6-njy sentýabrda Warşawada, Demokratik Guramalar we Adam Hukuklary Edarasynyň (DGAHHE) - ÝHHG-nyň öňünde birnäçe türkmen aktiwisti Türkmenistanda esasy adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň yzygiderli bozulýandygy barada halka habar bermek üçin garşylyk çäresi geçirdi.

Hereketi düzenlänler, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky edarasynyň işgärleriniň işini tankytladylar, aktiwistleriň pikiriçe, onlarça ýyl bäri ýurdy dolandyrmagyň anti-demokratik usullaryny ulanýarlar.

DGAHHE -yň wekili demonstrantlaryň ýanyna çykdy, ýaş türkmenleri diňledi we iňlis dilinde arzalaryny aldy, arzalary bilen tanyşjakdygyna söz berdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...