Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawa: Türkmen aktiwistleri jemgyýet köpçülügini türkmenleriň ýagdaýy bilen tanyşdyrmak üçin ýöriş gurady.

Warşawa: Türkmen aktiwistleri jemgyýet köpçülügini türkmenleriň ýagdaýy bilen tanyşdyrmak üçin ýöriş gurady.

Türkmen aktiwistleri jemgyýet köpçülügini türkmenleriň ýagdaýy bilen tanyşdyrmak üçin ýöriş gurady.

27-nji awgustda Warşawada üç sany türkmen migranty Polşanyň paýtagty Warşawada tanyşdyrmak aksiýasyny geçirdi. Bu çäre 14:00-dan 17:00-a çenli Defilad meýdançasyndaky "Medeniýet we ylym öýüniň" binasynyň garşysynda geçirildi. Maksady: Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüze çykýan kynçylyklaryna garşy çykyş etmek.

Raýat aktiwistleri Nurmuhammet Annaýew (41), Alişer Zaýnullin (33) we adynyň efirde tutulmagyny islemedik ýaş türkmen (32), 2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda Stambuldaky konsullygyň çäginde bolup geçen wakany dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek kararyna geldi.

“Bu gaty geň galdyryjy! Wezipeleri daşary ýurtly türkmenleriň aladasyny etmegi öz içine alýan konsullyk işgärleri, prezidente ýazan hatyny kabul etmegiň ýerine, aktiwistleri nädip urup we ýüzlerçe adamyň öňünde aklowjynyň garşysyna el galdyryp biler? " diýip, aktiwisti N.Annaýew soraýar. - Mundan başga-da, köp adam daşary ýurtlarda resmi Aşgabadyň propaganda habarlaryndan Türkmenistan hakda gepleşýär. Biz ýörite afişalar taýýarladyk, şol ýerde häkimiýetleriň çözmek islemeýän esasy meselelerini köp çap etdik. "

Aktiwistler tarapyndan THF-a iberilen wideoda Varsowiýalylar türkmenlere ýakynlaşýarlar we ýagdaý bilen gyzyklanýar. Dünýäde henizem adam hiç zat hasaplanmaýan ýurtlaryň bardygyna ynananoklar. “Türkmenistanyň öz raýatlary üçin serhetleri 3 ýyl ýapandygyna ünsi çekmäge synanyşdyk. Köp ýyl bäri ýurtda internet ep-esli çäklendirildi, metbugat we söz azatlygy ýok, garaşsyz jemgyýetçilik guramalary ýok, esasy adam hukuklary ezilýär "-diýip blogçy A. Zaýnullin THF-ä gürrüň berdi. Ýaşlar Varsowiýalylaryň soraglaryna jogap berdiler, hekaýalary paýlaşdylar we Tik-Tok arkaly göni ýaýlymda görkezdiler.

Polýak, Iňlis we Rus dillerindäki wideolar we afişalar Hak Hukuga Daýanç “Youtube” kanalynda bar .

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...