Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawada ynsan gymmatlyklary ýygnagynda "Türkmenistan" wakasy.

Warşawada ynsan gymmatlyklary ýygnagynda "Türkmenistan" wakasy.

26-njy sentýabrda Polşanyň Daşary işler ministrliginiň teklibi bilen Warşawada ynsan gymmatlyklary boýunça ýygnak açyldy, oňa ÝHHG agzalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň resmi wekiliýetleri gatnaşýar. Çäre Sofitel myhmanhanasynda geçirilýär.

27-nji sentýabrda sagat 13:00-da esasy umumy mejlisden soň: I “Demokratik institutlar, demokratik saýlawlar…”, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa resmi türkmen wekiliýetiniň başlygy Şemşat Atajanowa ýanyna bardy. Delegasiýa şeýle hem Baýly Seýilow, Maýsa Myradowa we başga-da iki adam gatnaşýar. Ynsan hukuklaryny goraýjy delegasiýa agzalaryndan Türkmenistanda hakyky adam h ukuklary meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin biraz wagt sarp etmegini isledi.

Geň zat, Şemşat Atajanowa guramaçylyk meselelerini çözýän adam hökmünde ýaş türkmen (B. Seýilow) görkezdi, ýöne ol ýüzüni sallap, ikirjiňlenip: "Soňrak sora" diýdi. "Haçan we kimden" diýen soraga bolsa inkär edip başlady. Begmedowa: "Näme gorkýarsyňyz, men sizi surata düşüremok, wideo düşüremok, diňe köpden bäri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin" diýip sorady. Gynansagam, delegasiýa agzalary gyssagly daşlaşyp gitdiler.

Gijiräk mälim bolşu ýaly, Sofitel myhmanhanasynyň öňündäki köçede delegasiýa ýaş türkmen blogçysy Nurmuhamed Annaýew bilen gabatlaşypdyr.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy bilen geçirilen söhbetdeşlikde N.Annaýew: “Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmegi makul bildim we wideoýazga düşürip, sorag bermäge başladym: “Salam. Siz türkmen wekiliýetiniň wekilleri, size bir sorag berip bilerinmi? Alada etmäň, bu ýerde, Ýewropada wideo düşürmek gadagan däl. , Häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanyşykly ýurtda nähili üýtgeşmeleriň bardygyny bize gürrüň berermisiňiz bar?

Gynansagam, dymdylar.

Delegasiýa agzalarynyň iň ýaşy Baýly Seýilow, ýygnagyň geçiriljek binasyna gaýdyp geldi we garawullara meniň hakda arz etdi. Şeýle hem, maňa basyş edip, wideony aýyrmagy talap etdi. Şol bir wagtyň özünde Seýilow: "Siz, türkmenler, Ýewropada hem talaplarymyzy ýerine ýetirersiňiz" -diýdi.

Duşuşygyň howpsuzlyk bölüminiň ýolbaşçysy onuň yzyny eýerdi we ol hem wideonyň aýrylmagyny talap edip başlady. Men Ýewropada, demokratik Polşada bloggerleriň metbugat azatlygyna hukugymyzy göz öňünde tutup, ylalaşmadym. Hiç kimiň hakykaty beýan etmegimizi gadagan etmäge haky ýok.

Seýilow garawuldan polisiýa jaň etmegini talap edip başlady. Gelen bäş polisiýa işgäriniň kömegi bilen meni tussag etjekdiklerini aýdyp, wideony pozmaga mejbur etdiler ".

Bu waka dürli ýurtlardan gelen köp sanly adam hukuklary aktiwistleri ýaly, şol sanda THF agzasy Annadurdy Hajyýew hem şaýat boldy.

Şol gün agşam türkmen blogçysy söz azatlygy hukugyny bozan türkmen delegasiýasyna garşy Warşawadaky polisiýa şikaýat etdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Демарш туркменского дипломата в МИД ОБСЕ /Türkmen Diplomatynyň Äsgermezçiligi.
Демарш туркменского дипломата в МИД ОБСЕ /Türkmen Diplomatynyň Äsgermezçiligi.
Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.
Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümeti ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).