Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Stambulda türkmen migrantyna bir buýrugy ýerine ýetirýän näbelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi.

Türkiýedäki türkmen migrantyna bir buýrugy ýerine ýetirýän näbelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi.

Bize Stambulda ýaşaýan 28 ýaşly türkmen migranty Şamil Gurbandurdyýew ýüz tutdy. 15-nji oktýabrda iki sany orta ýaşly adam oňa hüjüm etdi, ýöne ol gaçmagy başardy. Olaryň biriniň elinde pyçak bardy. Görnüşi ýaly, hüjüm edenler hakyna tutma adamlardy. Şamiliň maşgalasy polisiýa ýüz tutdy, Şamile diýilýän haýbat atylanda, telefony polisiýa işgärine tabşyrmagy başardylar. Erkekleriň Şamili ýençmek üçin tölenendiklerini boýun alýan söhbetdeşlik ses ýazgysyna alyndy. Mundan başga-da, polisiýa ýaş ýigidi maýyp etmek barada görkezmeler bilen telefon gepleşiklerini we SMS habarlaryny alýar.

17-nji oktýabrda, günortan Gurbandurdyýewler prokuratura ýüz tutdular.

Ondan öň ýaş ýigit pasportyny uzaltmak üçin türkmen konsullygyna18 gezek synanyşdy. Şamiliň kakasy 56 ýaşly Rozymurat Gurbandurdyýew 16-njy awgustda Stambuldaky Türkmen konsullygyna baran ýaralanan aktiwistlerden biridir. Şol wagt birnäçe aktiwist türk aklawçysy bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa hat ibermäge synanyşdy. Hatda türkmen aktiwistleri täze saýlanan prezidentiň ünsüni daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan köp meselelerine çekmäge synanyşdylar. Myhmanlar konsullygyň howlusynda näbelli maskaly adamlar tarapyndan ýenjildi. Şol gün pida bolanlar, şol sanda türk aklowjysy degişli edaralara şikaýat etdiler.

Şamiliň doly hekaýasy:

“15-nji oktýabrda ir bilen welosipedli aýakgap dükanyna işe gitdim. Öýden uzakda däl, meni iki sany orta ýaşly adam saklady. Olaryň biri meni ýumrugy bilen urdy, beýlekisi pyçak alyp, haýbat atyp başlady, men gaçdym we welosipedim olar bilen galdy.

Işden soň öýe geldim we ýatdym. Agşam meni meniň welosipedim bolan iki adamyň meni soraýandygyny aýdyp kakam oýardy. Olar meni daşary çykmaga çagyrdylar. Ol ýerde irden meni nädip urandyklaryny surata düşürmäge wagtlarynyň bolmandygyny we munuň üçin pul tölenendigi sebäpli buýrugy ýerine ýetirmelidigini aýtdylar, ýogsam olaryň saglyk bolmajagyny aýtdylar. Parahatçylykly dargamak üçin ýüzüme urlan yzlary bolan surat kollajyny döretmegi teklip etdiler. Meniň enem-atam ýanymdady,we biz razy bolduk. Maňa maskirowka etdiler, meni urýan ýaly bolup başladylar, hemmesini wideo ýazga geçirdiler we meniň gözümiň öňünde buýruja iberdiler. Birnäçe minutdan soň ýöräp bilmezligim üçin pyçak bilen ýaralanmalydygym barada jogap geldi. Maňa bu tekst habarynyň sms ýazgysyny görkezdiler.Şondan soň bu gezek ýene-de hakykatdan söweşip, wideo düşürdik. Erkekler gidip barýarlarka, öýde galmagymyzy we görkezmelere garaşmagymyzy duýdurdylar. Olar öňümizde bir şert goýdular: polisiýa ýüz tutman,hiç ýere gitmezligim üçin we hemmelere meniň gaty ýenjilendigimi, hatda işe-de gidip bilmejekdigimi aýdyň. Şondan soň yzygiderli jaň etdiler we maňa görkezmeler berdiler.

16-njy oktýabrda başga görkezmeler gelip başlady: internetde meni ýenjilendigi barada habar iberiň, ene-atam hem gelip, bu barada gürrüň bermeli. Ýöne biz gorag üçin polisiýa ýüz tutmagy makul bildik we sagat 16: 00-da tutuş maşgala bolup Bahçeliewler etrap polisiýasyna geldik. Polisiýa prokuratura ýüz tutmagy maslahat berdi, sebäbi prokuraturanyň buýrugy bolmazdan polisiýa bizi gorap bilmejekdigini aýtdylar. Biz agşam giçlik öýe gaýtdyk. Jaňlar dowam edýärdi. Agşam 10-a çenli ýene birnäçe adam öýümize geldi. Derrew polisiýa jaň etdik we bu hakyna tutma adamlar ýene jaň edenlerinde, polisiýa işgärleriniň biri olar bilen gürleşmegi başardy. Ine, şonda maňa "sargyt edendiklerini" boýun aldylar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen türk häkimiýetlerine ýüz tutdular.
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen...
Blogçy Farhatyň (Durdyýew) Meýmankuliýewiň deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Blogçy Farhatyň Meýmankuliýewiň (Durdyýew) deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew (Durdyýew) Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden  Türkiýede tussag edilýär?
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden Türkiýede tussag edilýär?