Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Stambul türkmen aktiwistini watanyna deportasiýa etmekden ýüz öwürdi.

 Stambul türkmen aktiwistini watanyna deportasiýa etmekden ýüz öwürdi.

15-nji iýunda Stambulyň kazyýeti 34 ýaşly türkmen raýaty Baýram Allalyýewy deportasiýa etmek kararyny ýatyrdy.

Aktiwist ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny täzelemäge çagyrylan Stambuldaky Türk Migrasiýa Gullugynyň ofisleriniň birinde 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda tussag edildi. Şol ýerde Türkmenistanyň Interpol üsti bilen ony gözleýändigi belli boldy. Allalyýew Beýazit polisiýa merkezine, soňra Pendik deportasiýa merkezine äkidildi. Şol bir wagtyň özünde, hökümete degişli bolmadyk 33 halkara guramanyň topary Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna, esasanam türkmen häkimiýetleriniň hereketleri barada tankyt edýanlere çynlakaý alada bildirdi. Ynsan hukuklaryny goraýjy aktiwistler Türkiýäni aktiwistleriň Türkmenistana zor bilen ugradylmagyň öňüni almaga, aklowjylara ygtyýar bermäge we Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmäge çagyrdy.

2021-nji ýylyň noýabr aýynda Allalyeýew boşadyldy, ýöne deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam etdi. Ýurdynda häkimiýetler Allalyýewi kezzaplykda aýyplady.

2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda, ir sagat 4: 00-da Baýram ýolda ýol heläkçiligine duçar boldy. Ýol heläkçiliginiň günäkäri wakanyň bolan ýerinden gaçdy, polisiýada onuň maglumatlary bar. Allalyýew agyr ýaralanyp, keselhana ýerleşdirildi we birnäçe aýlap bejergi aldy.

Baýram Allalyýew dissident onlaýn söhbetdeşliklere işjeň gatnaşdy, şol söhbetdeşlikde türkmen režiminiň daşary ýurtlardaky konsullyk hyzmatlarynda pasportlary täzelemekden we alyş-çalyş etmekden, söz azatlygyny, hereket azatlygyny çäklendirmekden, Covid-19 hadysasynyň bardygyny resmiler boýun almak islemezligi üçin we ş.m. meseleler tankyt edildi. Şeýle hem Allalyýew Stambuldaky Oguz Medeniýet, Hyzmatdaşlyk we Bilim Jemgyýetiniň işine gatnaşdy.

Aktiwistiň ady Aşgabadyň haýyşy boýunça türk polisiýasy tarapyndan gözlenýän 25 türkmen aktiwistiniň sanawynda peýda boldy. Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly M. Seýitmämedowyň türk häkimiýetlerine iberen başga bir resminamasynda 13 aktiwistiň arasynda 12-nji belgi bilen Allalyýewiň pasport maglumatlary görkezilen.

Türkmenistanda parahatçylykly hökümet tankytçylarynyň we dissidentleriň maşgala agzalaryna azar bermegiň we gorkuzmagyň Türkmenistanda giňden ýaýrandygyny göz öňünde tutup, HRW pres-relizinde şeýle diýýär: “Halkara hukugy islendik adamy yzarlanyp bilinjek öz ýurduna ibermegi gadagan edýär "-diýdi.

Maglumatlarymyza görä, şu ýylyň ýazynda Allalyýew bosgun statusy üçin türk häkimiýetlerine ýüz tutupdyr, bu bolsa özüne we maşgalasyna watanyna zor bilen gaýdyp barmazlygy kepillendirip biler.

Ynsan hukuklary barada Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.