Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Dünýädäki jurnalistler iň howply ýurtlaryň sanawyny düzdüler.

 Dünýädäki jurnalistler iň howply ýurtlaryň sanawyny düzdüler.

Bütin dünýäde 2004-nji ýylda 500 jurnalist tussag edildi. “Interfaks” habar gullugynyň habaryna görä, bu barada 30-njy maýda Seulda geçirilen 58-nji Bütindünýä gazetler forumynda Bütindünýä baş redaktorlar forumynyň prezidenti Jorj Brok aýtdy. Brok şeýlelik bilen, 29-njy maýda Seulda ara alnyp maslahatlaşylyp başlanan söz azatlygy we jurnalistleriň howpsuzlygy meselesi barada teswir berdi.

Brok tegelek stoluň gatnaşyjylarynyň söz azatlygynyň dünýäniň köp ýerinde howp astyndadygyny tassyklady. 2004-nji ýylyň noýabr aýyndan 2005-nji ýylyň maý aýyna çenli dünýäniň dürli ýurtlarynda 38 jurnalistiň öldürilendigini ýatlatdy. Söz azatlygy babatynda iň kyn ýagdaýy bolan ýurtlaryň arasynda Brok Kuba diýip atlandyrdy, Merkezi we Günorta Amerikanyň, Yragyň, Özbegistanyň, Belarusyň, Türkmenistanyň, Filippinleriň, Nepalyň we Hytaýyň birnäçe döwleti.

Russiýa metbugat üçin howply ýurtlaryň sanawynda diňe bir gezek 2004-nji ýylyň iýulynda Pol Hlebnikowyň öldürilmegi bilen baglanyşykly agzaldy.

Forumda çykyş eden Russiýanyň metbugat we köpçülikleýin aragatnaşyk gullugynyň başlygy Mihail Seslawinskiý Russiýada metbugat pudagynyň üstünlikli ösýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, dünýädäki tiražynyň pese gaçmagyna we okyjylaryň telewizion tomaşaçylaryň, radio diňleýjileriň we internete girýänleriň bölekleýin çekilmegine garamazdan, Russiýa iň köp ýaýran gazetler boýunça dünýäde ilkinji onluga girýär.

Şol bir wagtyň özünde bolup geçýän 58-nji Bütindünýä gazet forumy we 12-nji Bütindünýä baş redaktorlar forumy dünýäniň 82 ýurdundan takmynan 1500 delegat ýygnady. Rus wekiliýeti wekilleriň iň görkezijisi bolup, Russiýanyň iň uly gazetleriniň we habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary 40-dan gowrak adamy öz içine alýar.

Lenta.Ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.