Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda gyrgynçylyk: Ruslar Wladimir Putinden öz hukuklaryny goramagyny soraýarlar.

 Türkmenistanda gyrgynçylyk: Ruslar Wladimir Putinden öz hukuklaryny goramagyny soraýarlar.

Türkmenistanda ýaşaýan bir topar rus raýaty, "Adam hukuklary üçin" bütin rus jemgyýetçilik hereketiniň goldawy bilen, Türkmenistanda raýat we jemgyýetçilik hukuklarynyň täze gödek bozulmagy bilen baglanyşykly Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine ýüz tutdy.

Geçen ýylda Russiýanyň raýatlygy bolan ruslaryň köpüsi "daşary ýurtly" diýen düşünje bilen öýlerini ýitirdiler. Olaryň köpüsi Russiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürmäge mejbur boldular. Indi Prezident Saparmyrat Nyýazowyň islegi bilen Türkmenistanyň daşyndaky, esasanam Russiýada ýokary bilim alan hünärmenler öz hünärlerinde işlemek hukugyndan hem mahrum edildi. Muny Russiýa garşy başga bir kemsidiji hüjüm diýip hasaplamak bolar.

Türkmenistandaky rus raýatlary Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň Türkmenistan bilen diplomlaryň özara ykrar edilmegi barada şertnama baglaşmadygyna gynanýarlar. Şol bir wagtyň özünde, bütin dünýäde, döwletara we medeniýetler arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmagyň esasy faktory hasaplanýan beýleki ýurtlardan gelen adamlara bilim bermekdir.

Iki ýyl ozal dünýä prezident Nyýazowyň opera teatryny we filarmoniýany ýatyrmak karary barada dünýä habar berdi. Şeýlelik bilen, esasan Russiýada aýdym-saz we horeografiki bilim alan hudožnikler işinden mahrum edildi, köpüsi rus raýatlary. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtly, esasanam rus dilinde gazetler gadagan edildi. Golaýda Aşgabatdaky Rus drama teatry ýapyldy we teatr binasy ýykyldy.

Russiýa, Türkmenistanda watandaşlarymyzyň hukuklarynyň gödek we köpçülikleýin bozulmagyna dymyp şaýat bolup bilmez.

Türkmenistandaky rus raýatlary Russiýa Federasiýasynyň konstitusiýasynyň kepili hökmünde Prezident Wladimir Putine ýüz tutdy, oňa laýyklykda Russiýa "öz çäklerinden daşardaky raýatlaryna goragy we howandarlygy kepillendirýär". Prezidenti mümkin boldugyça gysga wagtda Türkmenistandaky watandaşlarymyz bilen ýagdaýa goşulmaga çagyrýarlar. ABŞ Kongresi we Ýewropa Geňeşi, bu Merkezi Aziýa ýurtundaky rus we rus dilli ilatyň ýagdaýyna alada bildirýärler.

NEWSRu.com

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.