Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Garagum çölünden gelen ýaňlanýan sesler."

"Garagum çölünden gelen ýaňlanýan sesler."

Bu sözbaşy bilen, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy, Owadandepe türkmen türmesindäki bidüzgünçilikler barada dünýä jemgyýetçiligine habar bermek haýyşy bilen hat aldy. Owadandepe türmesi çöllük ýerde, ilatly ýerlerden uzakda ýerleşýär we häkimiýetler tarapyndan berk goralýar. Žurnalistler we adam hukuklary aktiwistleri ýerli tussaglaryň ýagdaýy barada maglumat alyp bilmeýärler. Tutulan ýerlerden gelen habarlara häkimiýetler tarapyndan ret edilýär.

Bu gün ýene-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň jezalandyryş bölümine jaň etdik (+99 312 34 08 35). Özüni nobatçy diýip tanadan adam familiýasyny aýtmak islemedi. Başlygy çagyrmak soralanda, düýnki ýaly jogap: "Ol ýok, haçan boljakdygyny bilemok."

Owadandepe ýagdaýyny anyklamaga synanyşdyk. Gulluk işgäri: "Size munuň telefon söhbetdeşligi däldigini aýtdyk" -diýdi.

Gelýän maglumatlary seresaplylyk bilen iki gezek barlamak düzgünimizi üýtgedip, ýurduň wagtlaýyn häkimiýetleri bu habary ret eder ýa-da tassyklar diýen umyt bilen hatyň doly terjimesini neşir edýäris.

“Ýakynda Türkmenistanyň demirgazygyndaky gara çölüň merkezinde (? -red. THF) Owadandepe şäherine barýan ýolda türme guranyna 5 ýyl bolýar. Jemgyýet üçin howply diýilýän we syýasy tussaglar bu ýerde saklanýar. Olaryň aglaba bölegi 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Aşgabatda bolup geçen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän adamlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň öňki ýokary wezipeli adamlary bilen hem dolduryldy. Adamlaryň arasynda bu ýere hökümet agzalary üçin türme hem diýilýär. "

Türmede gulluk edýän harby adam, ýatlap, gürrüňini dowam etdi: “Owadandepede şu ýerde saklanan soňky tussaglaryň birini görüp bilersiňiz. Bu, Türkmenistanyň öňki baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa.

Saparmyrat Nyýazowyň ölümi baradaky habar 21-nji dekabrda iş gününiň ahyrynda türmä geldi. Bu habar esasy binada goşmaça gurluş gurmak bilen meşgullanýan hakyna tutulan işçiler tarapyndan getirildi. Tussaglar derrew demir gapylary gaty kakmak bilen birek-birege habar berip başladylar. Az salymdan türmeden köp adamly stadiondaky ýaly ses eşidilip başlandy. Bular hasrat we şatlyk sesleri. Olaryň arasynda Saparmyrat Nyýazowa garşy näletleri aýdyň eşidip bolýardy “Saňa nälet bolsun, Saparmyrat Türkmenbaşy. Goý, seni dowzaha äkitsinler "-şeýle sesler çykýardy. Olaryň käbiri henizem kellämden çykyp bilmeýär "-diýip harby gullukçy gürrüňine dowam etdi.

“Biz tussaglary köşeşdirip bilmedik. Birnäçe wagtdan soň itler bilen ýaragly esgerler türmä çekildi. Tussaglara tarap it göýberip başladylar, ýöne tussaglar has güýçli gygyryp başladylar: "Bizi çykaryň". Goh-galmagal şeýle bir güýçli welin, itleriň käbiri guýruklaryny gysyp durdylar. Türme administrasiýasy Aşgabatdan güýçlendirmek isledi. Birnäçe wagtdan soň ýaragly, maskaly esgerler bilen iki dikuçar türmäniň daşyna aýlandy. Esgerler ýokaryk tüpeň atyp, ýere gonanda, birden täze güýç bilen sesler çykdy, tussaglar demir gap-gaçlar bilen demir gapylara kakyp başladylar. Maskaly esgerler ýaraglaryny öňe alyp, tussaglara tarap ok atyp başladylar. Bu atyşykda 23 tussag öldürildi. Bize bolsa bolan wakalary öz aramyzda gürleşmek hem düýbünden gadagan edildi "-diýip, harby gullukçy hekaýasyny tamamlady.

Elbetde, türkmen häkimiýetleri ganhorlygyň hakykatyny ykrar etmezler we oňa ähmiýet bermezler. Atylan tussaglar “kesel sebäpli öldi” ýa-da “öz janyna kast etmek” hökmünde hasaba alynar. Türkmen häkimiýetleri, esasanam Daşary işler ministri, bu meselelerde ussat ".

THF tarapyndan terjime edilen hatyň awtorynyň stili saklanyp galdy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“