Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Harby gulluga öz islegi bilen garşy çykanlar azatlykdan mahrum edildi.

Harby gulluga öz islegi bilen garşy çykanlar azatlykdan mahrum edildi.

Kömegiňiz zerur: Baýram Aşyrgeldiýew (erkek), 20 ýaşynda, Nurýagdy Gairow (erkek), 27 ýaşynda, Aleksandr Zuýew (erkek), 27 ýaşynda, Süleýman Udaýew (erkek), 24 ýaşynda.

7-nji awgustda Süleýman Udaýew 7 aý azatlykdan mahrum edildi. Amnesty International ony wyždan ýesiri hasaplaýar. Guramanyň pikiriçe, azatlykdan mahrum etmek diňe dini sebäplere görä harby gullukdan ýüz öwürendigi üçin jeza boldy. Iýegowa şaýatlarynyň üçüsiniň ýagdaýy üýtgemän galan ýaly.

Alnan maglumata görä, Mary etrap kazyýeti Süleýman Udaýewe "harby gulluga çagyrylmakdan gaçmak" üçin (Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi) günäkär hökümüni çykardy. Kazyýet diňlenşiginde Süleýman Udaýewiň aklawçysynyň ýokdugy habar berildi. Şeýle hem, diňlenişikde kazy Udaýewiň goşunda gulluk etmegine rugsat bermeýän dini ynançlaryny ýaňsa aldy. Kazy: “Injil gutarylmadyk kitap. Belki, Hudaý ýurdy goramak üçin goşuna goşulmalydygyňyzy ýazmagy ýatdan çykarandyr. Pikirleriňizi üýtgetmeli we gulluga gitmeli” diýdi diýip habar berildi.

Kazyýet diňlenşiginden soň ony Mary şäherindäki tussaghana äkitdiler. 13-nji awgustda, kazyýet işi başlanaly bäri ilkinji gezek garyndaşlaryna onuň ýanyna baryp görmäge rugsat berildi. Süleýman Udaýew höküme şikaýat etdi.

Süleýman Udaýewiň bir türkmen tarapdary 14-nji awgustda “Amnesty International” guramasyna: “Bu waka barada mümkin boldugyça köp adamyň bilmegini isleýäris. Biz onuň gysga wagtda boşadylmagyny isleýäris "-diýdi.

Еurasianet

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.