Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Fransiýa Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna hormat goýýar.

Fransiýa Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna hormat goýýar.

2007-nji ýylyň 2-nji maýynda Fransiýanyň Bayeux şäherinde Halkara metbugat azatlygy gününiň öňüsyrasynda, 2006-njy ýylda öldürilen žurnalistlere bagyşlanyp gurlan ýadygärligiň açylyşy bolar. Daşyň ýüzüne ýazylan žurnalistleriň atlarynyň arasynda 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türmede ölen “Azatlyk Radiosynyň” türkmen žurnalisti Ogulsapar Myradowanyň hem ady bar.

Jesedi gören garyndaşlary Myradowanyň öldürilendigini aýdýarlar. BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissary ýaly halkara guramalar Türkmenistanyň häkimiýetlerini adam hukuklary žurnalisti Myradowanyň ölüm ýagdaýy bilen baglanyşykly derrew, garaşsyz we aç-açan derňew geçirmäge çagyrdy. Türkmen häkimiýetleri şu wagta çenli derňewiň netijelerini köpçülige mälim etmediler.

58 ýaşly Myradowa geçen ýylyň awgust aýynda häkimiýetler tarapyndan bikanun ok saklamakda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Fransuz “Galaxy-Press” teleýaýlym kompaniýasynyň işgäri Annagurban Amanglyjow hem aktiwist Sapardurdy Hajyýew bilen bilelikde 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Häzirki wagtda erkekleriň ykbaly belli däl: garyndaşlary haýsy türmede saklanýandygyny ýa-da diridigini bilenoklar. Duşuşyklar, hat alyşmak we azyk geçirmek gadagan edilýär. Mundan başga-da, aktiwistleriň garyndaşlaryny daşary ýurda gitmäge rugsat berilmedikleriň “gara sanawlaryna” girizdiler.

Myradowa, Amaglyjow we Hajyýew “Galaxy-Press” žurnalisti Katrin Bertilliere Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşy barada dokumental film düşürmäge kömek edeninden gysga wagt soň tussag edildiler. “Nyýazowlende hoş geldiňiz” filmi birnäçe halkara baýraklaryny aldy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.