Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň prezidentine açyk hat.

Türkmenistanyň prezidentine açyk hat.

Türkmenistan Respublikasynyň Prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowa, Prezident Köşgü 74400 Aşgabat, Türkmenistan Faks: +993 12 35 51 12

Hormatly jenap Gurbanguly Berdimuhammedow,

Ýakynda halkara adam hukuklary guramalary Awstriýadan, Amerikadan, Belgiýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Gollandiýadan, Kanadadan, Finlýandiýadan, Fransiýadan, Şwesiýadan we ş.m bikanun iş kesilen türkmen raýat jemgyýeti aktiwistleri Annagurban Amanglyjow we Sapardurdy Hajyýew üçin goldaw haty aldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasyna 5750 hat geldi*. Olary Size iberýäris.

Türkmenistany izolýasiýadan çykarmaklyga gönükdirilen ýuwaş-ýuwaşdan ädimler, daşary syýasatyň käbir ugurlaryndaky üýtgeşmeler, ýurduň sosial we ykdysady durmuşyny gowulaşdyrmak synanyşyklary Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýynyň gowulaşmagy üçin hat iberijilere umyt döredýär.

19-njy fewralda Türkmenistan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramyny belleýär. Mälim bolşy ýaly, bu senede ýurtda her ýyl tussaglaryň amnistiýasy geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, 2006-njy ýylda Türkmenistan barada dokumental film döretmek üçin Frans-2 fransuz teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy sebäpli 2006-njy ýylda ýedi ýyl azatlykdan mahrum edilen Annagurban Amanglyjowy we Sapardurdy Hajyýewi boşatmaga çagyrýarys.

Şeýle karar, ýurduň ýolbaşçylarynyň adam hukuklary ýagdaýyny hakykatdanam gowulaşdyrmak niýetini görkezýän möhüm ädim bolar. On müňlerçe adamyň türkmen syýasy tussaglaryny boşatmak baradaky haýyşyna jogap bermegiňizi we 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda şol bir işde aýyplanan azatlyk radiosynyň žurnalisti Ogulsapar Myradowanyň türmedäki ölümüni derňemegi buýurmagyňyzy haýyş edýäris.

Türkmenistan diňe bir yglan etmän, eýsem Türkmenistanyň goşulan halkara resminamalary bilen kepillendirilen hukuklara we azatlyklara hormat goýar diýip umyt edýäris.

Bolgar Helsinki komiteti - Krasimir Kanew

Donetsk “Memorialy” - Aleksandr Bukalow

Serhetsiz žurnalistler - Elsa Widal

Žurnalistleri goramak komiteti - Nina Ognýanowa

"Kazaşka" HDBG - Bally Marzes

“Memorial” Adam hukuklary merkezi - Witaliý Ponomarew

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy - Täjigül Begmedowa

Adam hukuklary boýunça Ukrain Helsinki bileleşigi - Arkadiý Buşenko

* Goşundy. A.Amanglyjowa we S.Hajyýewe iberilen hatlardan bölekler (THF tarapyndan taýýarlandy).

ABŞ-nyň Ogaýo şäherinden Carol Schaber: “Dünýäniň dürli künjeklerinden müňlerçe we müňlerçe adam siziň üçin doga edýär. Ruhdan düşmäň, siz gaty batyr, güýçli adamlar.”

ABŞ-nyň Alexander Graham orta mekdebiniň 13 ýaşly okuwçylary: “Biz siz hakda pikir edýäris.”

Harker Heights-den Dr. Weldon J. Bowling: “Umytdan düşmäň we umydyňyzy ýitirmäň.”

Hanym Joýs Romano San-Fransisko şäherinden: "Bu kyn günlerde size goldaw bermek isleýäris".

Adamlaryň, adalatyň höküm sürjekdigine ynam bildirýän köp hatlary bar we Amanglyjow bilen Hajyýew ýakyn wagtda maşgalalaryna we çagalaryna gaýdyp geler diýip umyt edýärler. Hemmeler diýen ýaly 2009-njy ýylda Amanglyjowa we Hajyýewe erkinlik getirjekdigine ynanýarlar!

Hunna, Paul, Roisin Fawell, Irlandiýa: "Gynamalara sezewar edilýän we hatda öldürilýän raýat aktiwistlerine raýdaşlygymyzy bildirmek isleýäris".

Robin: “Parahatçylyk bolar we yzarlamalar gutarar diýip umyt edýärin. Ýöne ruhdan düşmäň. Biz siziň azatlygyňyz üçin göreşýäris”.

THF-ni türkmençe ýazylan isleg diýseň duýgulandyrdy: Irlandiýaly Wendi Griffin: "Biz hemişe siz hakda pikir edýäris."

Gollandiýadan türkmen dilinde ýazdylar: “Biz size buýsanýarys. Gowuluga umyt ediň"

Surat galereýasyny Bolgar Helsinki komitetiniň web sahypasynda görüp bilersiňiz. http://bghelsinki.org/

Iň soňky habarlar

Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.