Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bolgariýa türkmen dissidentini ekstradisiýa etmek isleýär.

Bolgariýa türkmen dissidentini ekstradisiýa etmek isleýär.

Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, Bolgariýanyň häkimiýetleri tarapyndan bosgun we oppozisiýa şahsyýetiniň tussag edilmegi, türkmen häkimiýetleriniň repressiw syýasatlaryny goldamak bilen deňdir.

19-njy fewralda Bolgariýanyň Warna şäherinde polisiýa “Watan”oppozisiýa hereketiniň ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy Annadurdy Hajyýewi tussag etdi. Bu tussaglyk Bolgariýanyň Prokuraturasynyň türkmen häkimiýetleriniň Interpolyň haýyşyna salgylanyp, karary esasynda edildi.

Kararda 2002-nji ýylda türkmen prokuraturasy tarapyndan Hajyýewiň 40 million dollar ogurlamak maksady bilen hökümet hasaplaryndan bikanun geçirimlere gatnaşmakda aýyplanyp, tussag edilmegi barada aýdylýar.

Ikinji Russiýa raýatlygy bolan Hajyýew 2001-nji ýyldan bäri Bolgariýada ýaşaýar we 2003-nji ýylda bu ýurtda bosgun statusyny aldy.

2002-nji ýylda Bolgariýanyň polisiýasy türkmen häkimiýetleriniň haýyşy boýunça Hajyýewi öň tussag edipdi. Şeýle-de bolsa, Warna şäheriniň kazyýeti "Hajyýewiň ekstradisiýa edilmegi baradaky haýyşy syýasy ynançlary sebäpli jogapkärçilige çekmek we jezalandyrmak maksat edinýär" diýen karara geldi we ol bir aý soň boşadyldy.

1998-nji ýylyň awgustyna çenli Annadurdy Hajyýew Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirdi, soň bolsa "Nyýazowyň syýasaty bilen ylalaşmaýandygy sebäpli" wezipesinden aýryldy we soňra bolsa ýurtdan gitdi.

Şondan soň türkmen häkimiýetleri adam hukuklary bilen baglanyşykly işleri sebäpli garyndaşlaryna garşy repressiýa başlady, jemi 19 adama täsir eden repressiýada şol sanda 2006-njy ýylyň awgust aýynda uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edilen dogany Sapardurdy Hajyýew we 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türmedäki gynamalardan aradan çykan Azatlyk radiosynyň žurnalisti Ogulsapar Myradowa hem bardy.

Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowanyň NBCA habar berşi ýaly, Annadurdy Hajyýewiň konsullyk wekilleriniň we terjimeçisiz tussag edilmegi bikanun amala aşyryldy. Şeýle hem, tussag etmek karary uzak wagtdan soň berildi, polisiýa aýyplama bildirmezden, "agressiw we gödek" sorag edip, "Kuliýewiň, Orazowyň we beýleki türkmen oppozisiýaçylarynyň işleri barada gürrüň bermegi" talap etdi.

Hajyýew protest bildirip açlyk yglan etdi.

"Hajyýewiň tussag edilmegi Ýewropa Bileleşigine agza döwletiň Türkmenistanyň dissidentlerine garşy alyp barýan repressiw hereketlerini goldaýandygyny görkezýär" -diýip Begmedowa hasaplaýar.

Adam hukuklary boýunça geňeşçi Akeýşa Şilds hem onuň bilen ylalaşýar we "Hajyýewiň tussag edilmeginiň gaty erbet alamatdygyny" aýtdy.

"Bu, Türkmenistanyň täze häkimiýetleriniň Nyýazow hökümetiniň meýilnamalaryny durmuşa geçirmegini we adamlaryň hukuklaryny bozmagyny dowam etdirýändiginiň alamaty" -diýdi.

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....