Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Içeri işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňki başlygyna 25 ýyl berildi.

Içeri işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňki başlygyna 25 ýyl berildi.

Aşgabatda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň öňki başlygy we Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy general Poran Berdiýewiň ýapyk kazyýet işi geçirildi.

Türkmen Baş prokuraturasynyň çeşmesine görä, öňki içeri işler ministri we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy Poran Berdiýew geçen hepde 25 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.

Şeýlelik bilen, geçen ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda ýaýran Poran Berdiýewiň ölümi baradaky myş-myşlar ret edildi.

Poran Berdiýewe jenaýat kanunynyň haýsy maddalaryna laýyklykda iş kesilendigi entek belli däl. Nyýazow 2002-nji ýylyň güýzünde Balkan welaýatynda pagta ýygnamak meýilnamasyny berjaý etmediginden başga, Berdiýewe hiç wagt köpçülikde nägilelik bildirmemişdi.

Poran Berdiýew ozal Içeri işler ministrliginiň başlygy bolup işlän, özünden öňki ministr Muhammet Nazarow 2002-nji ýylyň maý aýynda tussag edilenden soň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine bellendi.

Saparmyrat Nyýazowyň görkezmesi bilen Poran Berdiýew "Nazarow toparynyň" jenaýatlaryny derňemek üçin komissiýa ýolbaşçylyk etdi, Nazarowyň we onuň ýaranlarynyň esasy "habarçysy" hökmünde çykyş etdi, şondan soň Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi, ýöne gysga wagtda tussag edildi we öý tussaglygynda saklandy.

NEWSru.com

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....