Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Içeri işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňki başlygyna 25 ýyl berildi.

Içeri işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňki başlygyna 25 ýyl berildi.

Aşgabatda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň öňki başlygy we Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy general Poran Berdiýewiň ýapyk kazyýet işi geçirildi.

Türkmen Baş prokuraturasynyň çeşmesine görä, öňki içeri işler ministri we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy Poran Berdiýew geçen hepde 25 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.

Şeýlelik bilen, geçen ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda ýaýran Poran Berdiýewiň ölümi baradaky myş-myşlar ret edildi.

Poran Berdiýewe jenaýat kanunynyň haýsy maddalaryna laýyklykda iş kesilendigi entek belli däl. Nyýazow 2002-nji ýylyň güýzünde Balkan welaýatynda pagta ýygnamak meýilnamasyny berjaý etmediginden başga, Berdiýewe hiç wagt köpçülikde nägilelik bildirmemişdi.

Poran Berdiýew ozal Içeri işler ministrliginiň başlygy bolup işlän, özünden öňki ministr Muhammet Nazarow 2002-nji ýylyň maý aýynda tussag edilenden soň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine bellendi.

Saparmyrat Nyýazowyň görkezmesi bilen Poran Berdiýew "Nazarow toparynyň" jenaýatlaryny derňemek üçin komissiýa ýolbaşçylyk etdi, Nazarowyň we onuň ýaranlarynyň esasy "habarçysy" hökmünde çykyş etdi, şondan soň Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi, ýöne gysga wagtda tussag edildi we öý tussaglygynda saklandy.

NEWSru.com

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.