Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen türmesinde tussag öldürildi.

Türkmen türmesinde tussag öldürildi.

Türkmenistanyň ýörite hyzmatlaryndan biriniň çeşmesi: iýul aýynyň başynda Baýramaly koloniýasynda bir tussag öldürildi. Tussag (familiýasy anyklanýar) ýörite edaranyň administrasiýasy bilen baglanşykly näbelli bir adam tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Häzirki wagtda Aşgabatdan bir komissiýa Baýramaly koloniýasynda işleýär.

Baýramaly koloniýasyndaky tussaglaryň garyndaşlarynyň habar bermegine görä, şu günler koloniýanyň administrasiýasy rejimi güýçlendirdi, iş kesilenlere häkimiýetlere sorag bermäge rugsat berilmedi, garyndaşlary bilen görüşler wagtlaýynça ýatyryldy. Mundan başga-da, hökümi ýerine ýetirýänleriň pikiriçe, komissiýalar gelip-gidýärler, ýöne netije ýok.

Ýakynda, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi Owadan-Depe türmesine geçirilmeli tussaglaryň sanawyny düzdi (30 adam). Bu tussaglar, türme ýolbaşçylarynyň haýyşy boýunça eýýäm şahsy zatlaryny we eşiklerini garyndaşlaryna gaýtaryp berdiler - Owadan Depe-de şahsy zatlary saklamak gadagan. Ol ýerde olara ýörite türme eşikleri berler *.

Sanawdaky adamlaryň biriniň aklawçysy 30 adamyň geçirilmegi barada: “Olaryň köpüsi korrupsiýa işlerinde günäkärlenýän adamlar. Häkimiýetler, şübhesiz, ýokary bilimleri bilen amala aşyrylýan uly göwrümli maliýe galplyklarynyň şaýatlaryndan jemgyýeti we ýurdy berk izolirlemäge synanyşýarlar. "

* Çyzykly türme eşikleri barada, Ukrainadan getirilen käbir habarlara görä, bize öň hem habar berildi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...