Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aýallar koloniýasyndaky tolgunyşyklar.

Aýallar koloniýasyndaky tolgunyşyklar.

Daşoguz walaýat polisiýa bölüminiň bir çeşmesiniň habar bermegine görä, geçen hepde 8-nji düzediş zähmet koloniýasynda (DZK), aýallar koloniýasynda jeza çäresini geçiren aýallar galmagal turuzdylar.

Koloniýa polisiýa bölümleri ýerleşdirildi. Tussaglaryň galmagalynyň esasy sebäbi tussag astyna alynmagyň berkidilmegi, iýmitlenmegiň pes bolmagy, aşa köp adam we arassaçylyk şertleriniň pes bolmagy. Bu bidüzgünçiligiň mukaddes Remezan aýynyň gutarmagy mynasybetli her ýyl geçirilýän amnistiýanyň yglan edilmeginiň öňüsyrasynda höküm edilen aýallar tarapyndan gozgalandygyny bellemek gerek.

Koloniýanyň başlygy Hatyja Hojaýewa geçen ýyl bu wezipä bellenipdi. Ondan öň welaýat polisiýa bölüminde işleýärdi. Prezident S.Nyýazow koloniýanyň öňki ýolbaşçylary we garawul esgerleri tarapyndan tussaglara zorluk we zulum edilmeginiň köp subutnamalarynyň bardygyny aç-açan boýun alandan soň, 8-nji jeza çäresine bellendi, şondan soň bu ýerde işleýänleriň başlykdan başlap, garawullar bilen gutarýan aýallara çenli hemmesi üýtgedildi.

Adyny ulanmazlygy haýyş eden öňki tussagyň sözlerine görä, Hatyja Hojaýewa tussaglaryň we işgärleriň hemmesini özünden öň işleýän erkek başlyklardan has berk tutýar. Koloniýanyň ýaşaýjylary ýeterlik iýmitlenmeýär, aşhana getirilýän önümleriň görnüşi çäklidir, iýmit az kalorili we koloniýanyň tussaglarynyň köp bolmagy sebäpli ýeterlik däl. 8-nji türme koloniýasynda gyzy türmede oturan Tejen şäherinden bolan bir aýal, gyzynyň ýaňy-ýakynda ene-atasyna iberen hatyny görkezýär. Dört depderçäniň üç ýarysynda ýaş aýalyň gözýaş bilen ýalbaryp, ejesinden we kakasyndan gyssagly getirmegini we bermegini haýyş edýän önümleriň sanawy bar. Bu ýerde çaý, un, makaron, ösümlik ýagy, gök önümler, konserwirlenen iýmitler, süýjüler ...

"Gyz açlyk çekýändigini gönüden-göni ýazmaýar, ýöne özüniň agramyny görkezýär - bu iş kesilenden soň 15 kilogram az" -diýip, Daşoguza gyzy bilen duşuşmaga gelen we sözüň doly manysynda haltadaky azyk önümleri bilen bili bükülen ene gynanç bilen aýdýar. "We onuň ýeterlik derejede iýmitlenmändigini duýýaryn, sebäbi hatda käşir, hatda şugundyr hem azatlykda wagty iýmegi halamaýan zadyny soraýar."

Polisiýa bölüminiň bir çeşmesiniň habaryna görä, aýallar koloniýasynda adam köp we sanitariýa ülňüleri bozuldy. Amnistiýa edilmejek tussaglaram amnistiýanyň başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, soň biraz erkin dem alyp bilerler. Emma munuň uzak dowam etmejekdigine hemmeler gowy düşünýär - boş ýerler ýene kanuny bozanlar tarapyndan doldurylýar

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...