Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG Belarusda we Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny jezalandyryp biler.

 BMG Belarusda we Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny jezalandyryp biler.

Belarus we Türkmenistan BMG-nyň adam hukuklarynyň bozulmagy, şol sanda öňki Sowet respublikalarynda adam öldürmek we başgaça pikirleri basyp ýatyrmak baradaky tankytlaryny täzeledi.

Bu aýyplamalar 53 döwletiň wekillerini öz içine alýan BMG Adam Hukuklary Komissiýasyna iberilen we indiki hepdäniň ahyrynda ses beriljek iki kararda edildi.

Russiýa BMG-nyň Belarusy we Türkmenistany tankyt etmegini goldamakdan ýüz öwürdi.

Hususan-da, Türkmenistan baradaky rezolýusiýada prezidentiň ömürboýy dolandyrmagy Saparmyrat Nyýazowyň "oppozisiýanyň ähli syýasy işjeňligini basyp ýatyrmak" esasly tezisi bar.

Resminamany taýýarlaýanlar, "esassyz tussag etmek ... we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň basylmagy, erkin pikiriň çäklendirilmegi we ... ruslara, özbeklere we beýleki milli azlyklara garşy diskriminasiýa" bilen baglanyşykly "çuňňur gorkulary" beýan edýärler.

Belarus baradaky karar öz gezeginde üç sany syýasy oppozisiýa işgäriniň we bir jurnalistiň ýitirim bolmagy we "ähtimal, soňraky ... ýok edilmegi" bilen baglanyşykly gorkulary öz içine alýar.

Rezolýusiýanyň awtorlary Belarusyň saýlaw ulgamynyň kemçiliklerine we dini toparlaryň hukuklarynyň barha artýan çäklendirmelerine ünsi çekýärler.

BMG Adam Hukuklary Geňeşi ilkinji gezek 2003-nji ýylda Belarusda we Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny ýazgardy we ýagdaýy düzetmäge çagyrdy.

Şeýle-de bolsa, häzirki kararlaryň bu ýurtlaryň ikisiniň-de düzgün bozulmalardan gaça durmak üçin düýpli tagalla etmändigi baradaky syn bar.

Roýter.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“