Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.

Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.

Türkmenistanyň Awstriýa döwletindäki ilçisi Ukrainanyň daşary işler ministri çykyş edýän wagtynda ýygnaklar zalyny terk edip gitdi.

Şu gün, 1 -nji dekabrda Polşanyň Lodz şäherinde Ýewropanyň Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň 29 -njy ýygnagy geçirildi.

Ýygnakda Awstriýa döwletindäki türkmen ilçisi Hemra Amannazarow Türkmenistan tarapyndan gatnaşýar. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitriý Kuleba maslahatda söz sözlän mahaly, Türkmenistanyň resmi wekili Hemra Amannazarow ýygnaklar zalyny terk etdi. Dmitriý Kuleba sözüni soňlan soň türkmen resmi diplomaty ýygnaklar zalyna dolanyp geldi.

Synçylar hökmünde döwlete degişli däl guramalar gatnaşýarlar.

Ynsan hukuklary barada TÜRKMEN HELSINKI GAZNASY - ndan Annadurdy Hajiýew gatnaşýar.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.