Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň paralel raýat jemgyýeti konferensiýasy barada. Civic Solidarity Platform.

ÝHHG-nyň paralel raýat jemgyýeti konferensiýasy barada. Civic Solidarity Platform.

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Polşanyň Lodz şäherinde ÝHHG-nyň paralel raýat jemgyýeti konferensiýasy geçirildi

Çäräni “Memorial”, YHM Viasna wekilleri, Raýat azatlyklary merkezi, Nobel baýragynyň eýeleri, Raýat raýdaşlygy platformanyň hyzmatdaş ulgamynyň agzalary açdylar.

Maslahata gatnaşyjy Annadurdy Hajyýewiň käbir belliklerini Siziň dykgatyňyza ýetirýäris:

- Duşuşykda Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasy, uruş jenaýatlaryny edenleri jogapkärçilige çekmek üçin halkara tribunalynyň zerurlugy, jezasyzlyga garşy göreşmegiň mümkin mehanizmleri meseleleri gozgaldy.

"Russiýada we Belarusiýada krizis: repressiýadan agressiýa çenli" sessiýasynda Ukrainadaky söweşde Belarusiýanyň gatnaşygy, sanly repressiýa, adam hukuklaryny basyp ýatyrmak, aktiwistleri yzarlamalar, ekstremizmde aýyplamalar barada gürrüň edildi.

Maslahata gatnaşyjylar döwletleriň diplomatik wekilhanalaryna Merkezi Aziýa sebitine işjeň üns bermek zerurlygy barada ýüzlendiler, raýat jemgyýeti we adam hukuklaryny goraýjylar üçin tendensiýanyň daralmagy sebäpli syýasy giňişlik, adam hukuklaryny goraýjylary, jurnalistleri, aktiwistleri yzarlamalary we adam hukuklaryny goraýjylaryň hukuklaryny goramak mehanizmlerini täsirli ulanmaga zerur goldaw gerekdigini bellediler.

Maslahata gatnaşyjylar “Agressiýany bes ediň, jezasyzlygy bes ediň, adalaty we jogapkärçiligi üpjün ediň we ÝHHG-ny güýçlendirmek we Helsinki ýörelgelerine berk ygrarlydygyny tassyklamak” Jarnamasyny kabul etdiler.

Deklarasiýa ÝHHG-nyň başlyklarynyň (häzirki we geljek) wekillerine we ÝHHG guramalarynyň ýolbaşçylaryna gowşuryldy, olaryň hersine jogap hökmünde gysga teswirler bermäge mümkinçilik berildi.

Maslahata gatnaşyjylara ilkinji bolup Polşanyň Daşary işler ministri we ÝHHG-nyň baş sekretary Zbigniew Rau ýüzlendi. Ol Ukraina üçin Moskwa mehanizminiň işjeňleşdirilmegine ünsi çekdi we “Polýak wekilçiliginiň Russiýanyň halkara derejesindäki kazyýete çykarylmagy üçin göreşini dowam etdirer" - diýip ynandyrdy.

Demirgazyk Makedoniýanyň Daşary işler ministri Bujar Osmani, ÝHHG-nyň geljekki wekili: “Raýat jemgyýeti guramalary we raýat jemgyýeti ÝHHG-nyň ähmiýeti üçin möhüm rol oýnar” diýip aýtdy.

Şeýle hem maslahatda ÝHHG-nyň Baş sekretary Helga Smit, DGAHG ÝHHG-iň müdiri Matteo Mekaci, ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro, ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Kaýrat Abdurahmanow hem çykyş etdiler.

1-nji dekabrda ÝHHG-nyň Paralel raýat jemgyýeti konferensiýasynyň käbir gatnaşyjylaryÝHHG-nyň ministrler geňeşiniň 29-njy mejlisine gatnaşdylar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.