Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow, ýangyç we energiýa toplumy boýunça premýer-ministriň orunbasaryny işden aýyrdy.

Nyýazow, ýangyç we energiýa toplumy boýunça premýer-ministriň orunbasaryny işden aýyrdy.

Nyýazow, ýangyç we energiýa toplumy boýunça premýer-ministriň orunbasaryny işden aýyrdy.

Türkmen telewideniýesiniň duşenbe güni agşam beren habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow premýer-ministriň orunbasary we nebit we gaz ministri Güýçnazar Täçnazarowy işinden aýyrdy.

Boş iş orunlaryna ozal premýer-ministr hökmünde elektrik energiýasy pudagyna gözegçilik eden, gurluşyk ministri bolup işlän Atamyrat Berdýew bellendi.

Elektrik ministriniň täze orunbasary wezipesine Energetika we Senagat ministriniň başlygy goltugyny saklan Ýusup Dawudow bellendi.

Gurluşyk ministrligine bu bölümde ministriň orunbasary bolup işleýän Batyr Gaýipow ýolbaşçylyk etdi.

Işgärleriň üýtgemegi Aşgabatda her ýyl geçirilýän halkara nebit-gaz konferensiýasynyň öňüsyrasynda bolup geçdi, 8-10-njy noýabr aralygynda Trans-Owganystan gaz geçirijisini gurmak taslamasy we Hazar deňziniň türkmen tekjesini ösdürmek baradaky şertnamalar bukjasyny ara alyp maslahatlaşmak çäginde meýilleşdirildi.

Baş prokuraturanyň we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleri Türkmen teleýaýlymynyň ýaýlymynda Täçnazarowy resmi ygtyýarlyklaryndan aşa geçmek, döwlet gaznalaryny ogurlamakda, şeýle hem daşary ýurt nebit we gaz kompaniýalary bilen geleşiklerde galplykda aýyplady.

Baş prokuror Gurbanbibi Atajanowa telewizorda "Derňew dowam edýär" -diýdi.

Täçnazarow döwlet baştutanyna ýüzlenip: "Beýik lider, maňa jogapkärçilikli wezipeleri tabşyrdyňyz ... Munuň hemmesi meniň günäm ... Hukuk goraýjy edaralara mümkin boldugyça ähli kömegi bererin. Bagyşlaň" -diýdi.

2005-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanda ýokary wezipeli işgärleriň işden aýrylmagy ýangyç we energiýa toplumy we maliýe ministriniň orunbasary Ýolly Gurbanmradowyň tussag edilmegi bilen başlandy. Uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edilen Gurbanmyradow korrupsiýada we ýurduň içindäki ýagdaýy durnuksyzlaşdyrmak synanyşygynda aýyplandy. Ondan soň birnäçe hökümet müdirliginiň ýolbaşçylary, şol sanda, Türkmennebitgaz, Türkmennebit, ýurduň Türkmenbaşy şäherindäki iň uly nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ýolbaşçylary we beýlekiler işden boşadyldy we jenaýat jogapkärçiligine çekildi.

Reýter.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...