Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG Türkmenistanda diskriminasiýany ýazgardy.

 BMG Türkmenistanda diskriminasiýany ýazgardy.

Geçen penşenbe güni BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny ýazgarýan karar kabul etdi. Kararda etniki ruslary, özbekleri we beýleki milli azlyklary bilim we iş bilen üpjün etmekdäki diskriminasiýa ýazgaryldy. Şeýle-de bolsa, türkmen metbugatynyň hiç biri öz raýatlaryna bu habary bermedi.

Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň diňe az bölegi bu kararyň kabul edilmegi barada "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň, BBC we Doýçe Welle habarlaryndan habar aldy. Emma respublikadaky rus dilinde çap edilýän ýeke-täk gazet “Bitarap Türkmenistan” UNISEF-iň geňeşçisi bilen söhbetdeşlik çap etdi: “Türkmenistan ýod ýetmezçiligini ýok etmek maksatnamasyny güýçlendirmek boýunça dünýäde ilkinji onluga girýär.” Bu maksatnama ýurtda adam hukuklarynyň berjaý edilmeginden has möhümdir.

Bu aralykda etnik azlyklary kemsitmek dowam edýär. Şeýlelik bilen, möhlet bellendi - 18-nji maýdan öň, 1993-nji ýyldan soň Türkmenistanyň daşyndaky bilim diplomlaryny alan hünärmenleriň hemmesi işden aýrylmaly. Mugallymlary, lukmanlary, aklawçylary we beýleki hünärmenleri işden boşatdylar. Düzgün bolşy ýaly, şeýle diplomlara eýe bolanlaryň aglaba köplügi ruslar, özbekler, gazaklar, ermeniler we garyşyk nikaly çagalar, hatda ene-atalaryň biri türkmen milletinden bolsa-da.

1994-nji ýylda Russiýanyň pedagogika institutyny gutaran bir ýaş aýal, "Men iň ýokary kategoriýanyň mugallymy" -diýdi. Ýöne näme bolsada işden çykaryldym. Ýokary guramalara ýüz tutup, hünär derejämiň bardygyny subut etjek bolýaryn, emma şu wagta çenli hemme zat başa barmady we müdir maňa aç-açan aýtdy: "Gaýtadan dikeltmek bolsada, işden aýrylmak üçin birinji kandidat bolarsyňyz." Meniň pikirimçe, bu meniň raýatlygym bilen baglanyşykly - pasportym boýunça men rus, ýöne içimde türkmenleriň gany akýar.

Prokuraturada takmynan 10 ýyl işlän professional aklawçy: "Harkow hukuk institutynda diplomymy aldym" -diýdi. - Sorag, olar Harkowda Aşgabatdan has erbet öwredýärlermi ?! Elbetde ýok, hemme zat meniň türkmen däldigim we ýerimiň türkmenlere berilmelidigi ".

Şeýle mysallar köp. Häkimiýetler üçin maglumat boşlugynda diskriminasiýa syýasatyny alyp barmak peýdalydyr. Diskriminasiýanyň pidalary BMG-nyň Adam Hukuklary Geňeşiniň karary barada näçe az bilseler, diktator rejimiň başlan işini tamamlamagy aňsat bolar.

Merýem Idrisowa “Prima-habarlar”.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....