Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýedäki türkmen migrantlary konsullyk kömegine mätäç.

Türkiýedäki türkmen migrantlary konsullyk kömegine mätäç.

Ankara-Çankyry deportasiýa merkezinde saklanýanlardan biriniň aýalynyň aýtmagyna görä: “Ýangyndan soň migrantlaryň köpüsi beýleki merkezlere, esasanam Wan şäherine geçirildiler. Göçürilenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň ýokdugy mälimdir."

Soňky günlerde Stambulda we Türkiýäniň birnäçe şäherinde bikanun ýaşaýanlaryň we migrantlaryň barlagy güýçlendirildi. Polisiýa tarapyndan iň köp ýaşaýan ýerlerinde geçirilen reýd wagtynda tussag edilen zähmet migrantlary (şol sanda Türkmenistanyň raýatlary hem) awtobus bilen deportasiýa merkezlerine äkidilýär. Olaryň arasynda wagtlaýyn goramak baradaky resminamalary alan we ýaşamak düzgünlerini bozan adamlar bar. (Kanuna laýyklykda, beýle adamlaryň hasaba alnan ýerinden daşarda bolmaga hukugy ýok).

Polisiýa tarapyndan tussag edilen we deportasiýa merkezlerine iberilen türkmen raýatlary türkmen konsullyk işgärleriniň biperwaýlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip, garyndaşlary adam hukuklaryny goraýjylara aýdýarlar. "Stambuldaky türkmen konsullygyna kömek sorap telefon edenimizde, hiç kim telefona jogap berenok".

Käbirleri jaňlaşmagy başarýarlar: “Bize şu gün jogapkär adam ýok diýip jogap berýärler, başga bir gün jaň ediň, başga bir wagtda jaň ediň”- diýip jogap berýärler. Bellenen güne jaň edenimizde, jogapkär adamyň ýene ýokdugy aýdylýar we bize hiç hili kömek bermeýärler.

Migrantlardan bize, esasanam pasporty ýok ýa-da bolsada köne pasporty bolan haýyşlaryň sany köpeldi. Göni Türkmenistanda biometrik pasport almak üçin (daşary ýurtly türkmen konsullyklarynyň maslahat berşi ýaly) galýan ýurdundan çykmak üçin şahadatnamasy bolmaly we şoňa esaslanyp uçar petegini satyn almaly. Bu bolsa öz gezeginde konsullyk işgärleriniň kömegini talap edýär. Gynansagam, resminamalaryny ýitiren we köne pasport eýeleri bolan türkmen raýatlary "konsullyk işgärlerine beren soraglarymyz we haýyşlarymyz jogapsyz galýar" -diýip gürrüň berdiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.