Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen blogçysy Farhat Meýmankulyýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi we iş kesilendigi barada täze subutnamalar ýüze çykdy.

Türkmen blogçysy Farhat Meýmankulyýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi we iş kesilendigi barada täze subutnamalar ýüze çykdy.

2023-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkiýede tussag edilen Durdyýew ady bilen tanalýan blogçy Farhat Meýmankulyýewiň işi barada goşmaça maglumatlar mälim boldy.

2-nji awgustda, Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk (öňki Dänew) etrabyndan bolan Farhadyň obadaşy adam hukuklaryny goraýjylara blogçynyň 22 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berdi. Blogçynyň garyndaşlarynyň nirede, haçan we nädip sud edilendigi, haýsy aýyplama bildirilendigi barada takyk maglumat ýokdy. Başga bir çeşme 18 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berdi.

Iki gün öň maý aýynda Tuzla deportasiýa merkezinde Meýmankulyýewi gören bir migrantdan ses habaryny aldyk: “Deportasiýa merkezindäki jandandarmiýanyň başlygy Fahri bizden, türkmenlerden, ony tanaýandygymyzy sorady. Blogçynyň Interpolyň gözlenýän sanawyna girizilendigini aýtdy. 20-nji maýda raýat geýimli daýaw dört adam Farhadyň yzyndan geldi we aglaýan Farhady alyp gitdiler. Fahri, şu gün işlenmeýän gün, ýigidiň aklawçysynyň ýokdugyny, ýogsam deportasiýa edilmezlik mümkinçiliginiň boljakdygyny aýtdy. Ýeri gelende aýtsak, Farhada hatda merkeziň ammaryndan şahsy zatlaryny, şol sanda şahsy kompýuterini hem almaga rugsat berilmedi.”

Bu gürrüňi, adam hukuklary aktiwistleri tarapyndan hakyna tutulan aklawçynyň maglumatyny tassyklaýar, oňa görä Tuzla deportasiýa merkeziniň Farhat baradaky maglumatlar bazasy 2018-nji ýylyň dekabryndan bäri Türkiýede bikanun bolandygyny we 2023-nji ýylyň 20-nji maýynda deportasiýa edilendigini, şonuň bilen baglylykda oňa Ç-137 (“ýurtdan deportasiýa maksady bilen tussag edilen daşary ýurtlular”) we Ç-152 (“2023-nji ýylyň maý aýyndan Türkiýä girmegi gadagan etmek”) kodlarynyň ulanylandygyny görkezýär.

Türk Migrasiýa Gullugy Farhatyň ykbaly baradaky haýyşa entek jogap bermedi.

Bu aralykda, blogçy tussag edileli bäri türkmen migrantlarynyň arasynda henizem Türkiýededigi we haýsydyr bir “halkara goragynyň” bardygy barada maglumatlar ýaýrady. Blogçynyň haýsy goragda, nirede we haýsy ýagdaýda saklanýandygy barada habar berilmeýär. Blogçy tussag edilenden soň, öz watandaşy “Ýunus” tarapyndan hakyna tutulan şol syrly “halkara aklawçylaryň” kimdigi barada henizem maglumat ýok. Iň bärkisi bu aklawçylaryň üsti bilen Farhat bilen henizem baglanyşyk ýoklygy düşnüksiz?

Kimdir biri bilkastlaýyn hakykaty gizleýär diýen şübheler bar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.