Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň premýer-ministriniň orunbasary 290 million dollarlyk döwlet emlägini ogurlamakda aýyplanýar.

Türkmenistanyň premýer-ministriniň orunbasary 290 million dollarlyk döwlet emlägini ogurlamakda aýyplanýar.

Wise-premýer, Türkmenistanyň Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeler ministri Güýçnazar Täçnazarow uly derejede, esasanam döwlet emlägini ogurlamakda aýyplanýar. Bu, respublikanyň hökümetiniň Türkmenistanyň nebit-gaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagyna bagyşlanan ýygnagynda yglan edildi.

Prezident Saparmyrat Nyýazow Türkmen telewideniýesi tarapyndan ýaýlyma berlen ýygnakda "Birin-birin yzarlaýan we pudak ýolbaşçylarynyň iň görnükli roluny açýan ylhamlar bu ýerde birnäçe ýyl bäri wagşyçylykly hyýanatçylykly hereketiň ösýändigini görkezýär" -diýdi.

Täçnazarow ähli wezipelerinden aýrylyp, "resmi wezipesini hyýanatçylykly maksatlar we resmi galplyklar bilen ulanmak" ynanylan emlägi has uly derejede paýlamak ýa-da ogurlamakda aýyplanýar. Respublikanyň Baş prokuraturasy we Milli howpsuzlyk ministrligi bilen bilelikde alnyp barylýan derňewiň deslapky maglumatlaryna görä, ministr 290 million dollar töweregi pul ogurlady.

"1996-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň ýangyç we energiýa toplumynyň ulgamynda ýokary wezipelerde işleýän Täçnazarow döwletden bary-ýogy 266 million 666 müň dollar we 1 milliard 164 million 560 müň manat emläk ogurlady" -diýip, Respublikanyň Baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa aýtdy.

Türkmenistanyň ýangyç we energiýa toplumynda kök uran “hyýanatçylyklar ulgamy” bilen baglanyşykly, şeýle hem häzirki wagtda düýpli özgertmelere mätäç bolan pudagyň ähli gurluşynyň kämilliksizligi sebäpli, Nyýazow “ýakyn geljekde döwletde ähli ileri tutulýan ugurlaryny göz öňünde tutup, nebit-gaz toplumynyň gurluşyna täzeden seredilmeli" diýip, talap etdi. Onuň sözlerine görä, "Uglewodorod serişdeleri baradaky kanun "hem ähli düzedişleriň edilmeli ýerinde gowulaşmagy talap edýär" diýdi.

Şeýle hem Prezident ýangyç we energiýa toplumynyň ähli gurluşlarynyň söwda amallaryna gatnaşmagyny gadagan etdi. "Bu wezipeler diňe Döwlet haryt we çig mal biržasyna ynanylar"- diýdi.

Garaşsyzlyk alany bäri Türkmenistanda ministrler kabinetiniň başlygynyň 80-e golaý orunbasary, 130-a golaý ministr, 50-ä golaý sebit we paýtagt ýolbaşçylary üýtgedi. Olaryň köpüsi tussag edildi, iş kesildi, türmede ýa-da sürgünde.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“