Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Sapardurdy Hajyýewiň işi boýunça diňlenişik 25-nji awgustda meýilleşdirildi.

Sapardurdy Hajyýewiň işi boýunça diňlenişik 25-nji awgustda meýilleşdirildi.

Aşgabatdan Sapardurdy Hajyýewiň kazyýet işiniň 2006-njy ýylyň 25-nji awgustynda ir sagat 10-da meýilleşdirilendigi habar berildi.

Beýleki tussag edilenler (Ogulsapar Myradowa * we Annagurban Amanglyjow) barada aýdylanda bolsa, olaryň işiniň geçen hepde şäher kazyýetine geçirilendigi mälim, ýöne häkimiýetler diňlenişigiň nirede we haçan geçiriljekdigini entek mälim etmediler.

Bir aýyň dowamynda jurnalist O. Myradowanyň aklawçysy Kakajan Kadyrowyň öz penakäriniň ýanyna girip bilmeýändigi mälim. Ýerli synçylar häkimiýetleriň aklawçynyň jurnalist O. Myradowany görmegine bilkastlaýyn rugsat bermeýändigine ynanýarlar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň kazyýetden öňki tussaghanasynda iki aýlap tussaglykda saklananda, aktiwistleriň garyndaşlaryna azyk posylkalaryny we dermanlaryny diňe iki gezek tabşyrmaga rugsat berildi.

Amanglyjowyň, Myradowanyň we Hajyýewiň wakalary türkmen häkimiýetleriniň umumy hataryna girýär. Jurnalistleri, ýerli aktiwistleri, oppozisiýanyň garyndaşlaryny gorkuzmak, bikanun tussag etmek, adalatsyz kazyýet işi, ýapyk kazyýetler, aklawçylary penakärlerinden aýyrmak, aýyplama ýasamak we başga-da köp zat - bu Nyýazow rejiminiň häzirki zaman hakykatlary.

Milli howpsuzlyk ministrliginiň kazyýetden öňki tussaghanasynda metbugat we adam hukuklary guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýän aktiwistleriň saklanmagy we uzak wagtlap tussag edilmegi, Türkmenistanyň Helsinki adam hukuklary we metbugat azatlygy baradaky borçlaryny ýerine ýetirmek islemeýändigini ýene bir gezek görkezýär. Raýatlaryň maglumat almak hukugy (26-njy madda) ýurduň Esasy Kanuny - Konstitusiýada hem göz öňünde tutulandyr.

* Şu ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň polisiýasy hiç hili aýyplama bolmadan ýa-da hiç hili kanuny esasda azatlyk radiosynyň Türkmen bölüminiň erkin habarçysy Ogulsapar Myradowanyň üç çagasyny tussag etdi. 12 günden soň halkara guramalarynyň basyşy bilen Myradowanyň çagalary boşadyldy. Olar gözegçilik edilýär, aragatnaşyk saklaýan adamlar barlanýar we telefonlar diňlenýär.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.