Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bütindünýä bankynyň hasabaty energiýa maýa goýumlaryna täsir etmez.

Bütindünýä bankynyň hasabaty energiýa maýa goýumlaryna täsir etmez.

Bütindünýä bankynyň türkmen dolandyryşyna pes baha bermegi, reforma tagallalaryna itergi bermez, sebäbi Aşgabat energiýa pudagyna daşary ýurt maýa goýumlarynyň geljekdigine ynanýar.

12-nji iýulda Bütindünýa Banky (BB) 212 ýurtda döwlet dolandyryşynyň hili barada hasabat çap etdi, onda hökümet edaralarynyň syýasy durnuklylyk, kanunçylygyň hili, hukuklaryň we azatlyklaryň ýagdaýy, korrupsiýa garşy göreş

işine aýratyn ýedi ballyk baha berildi.

Parametrleriň hemmesinde diýen ýaly Türkmenistan iň pes - “ýedi” bal gazandy.

Diňe syýasy durnuklylyk derejesi “dört” diýlip baha berildi, emma Bütindünýä bankynyň bilermenleriniň pikiriçe, bu görkeziji raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmek we howpsuzlyk güýçleriniň jemgyýete edýän basyşy bilen üpjün edilýär.

NBCA-nyň Türkmenistandaky synçylary BB hasabatynyň netijeleri bilen köplenç ylalaşýarlar we döwlet edaralarynyň netijesiz işine, kanunçylyk binýadynyň gowşakdygyna we ýapylmagyna, başgaça pikirleri basyp ýatyrmak, raýatlaryň hukuklary we azatlyklaryna ünsi çekýärler.

Syýasy tussaglar henizem türkmen türmelerinde azatlykdan mahrum edilýär, ýurtda söz we hereket azatlygy çäklidir we on müňlerçe ygtybarsyz türkmen raýatynyň girizilen “gara sanawy” bar.

NBCA bilermenleriniň pikiriçe, Bütindünýä bankynyň Türkmenistanda döwlet dolandyryşynyň hiline pes baha bermegi maýadarlary gorkuzyp biler, emma Türkmenistan döwlet dolandyryş ulgamyny gowulandyrmak üçin ikitaraplaýyn çäreleri görmez, sebäbi energiýa maýa goýumlarynyň akymyna belli bir ynam bar.

NBCA-nyň bilermeni Mars Saryýew: "Elbetde, nebit we gaz pudagyndan başga ähli ugurlarda maýa goýum işjeňligi azalýar" -diýdi. "BB hasabatyna" hiç hili täsir bolmaz, häkimiýetler dymarlar, sebäbi Günbataryň islendik ýagdaýda Türkmenistanyň energiýa çeşmeleri üçin söweşjekdigini bilýärler. "

Geçen ýylyň dekabrynda birden aradan çykan ömürlük prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe Türkmenistan maliýe guramalarynyň şuňa meňzeş bahalaryna jogap bermedi.

1990-njy ýyllaryň ortalaryndan HPG (Halkara Pul Gaznasy) we Bütindünýä banky bilen hyzmatdaşlyk etmek gadagan edildi we hökümet makro we mikro-ykdysady görkezijiler barada hasabat bermegi bes etdi.

NBCA ykdysady bilermeni, bu gezek Türkmenistandan täsire garaşylmaly däldigine ynanýar, sebäbi bu syýasy ulgamyň şowsuzlygyny boýun almak bilen deňdir.

Bilermen, Türkmenistana amatsyz syýasy we ykdysady ýagdaýy bolan ýurt hökmünde baha berilmeginiň, gaz önümçiligine maýa goýumlarynyň gelmegini togtatmaly däldigini, sebäbi bu ugurdaky amallaryň subut edilen mehanizm esasynda tamamlanýandygyny aýtdy.

Ykdysady hünärmen düşündirýär: "Hakykat, mysal üçin rus kompaniýalary üçin esasy maksat şertnama baglaşmak we hereket edýän kanunlara esaslanyp adaty iş alyp barmak üçin ähli mümkinçilikleri göz öňünde tutmazlyk".

NBCA

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“