Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Serhetsiz habarçylar" gyssagly çykarylmagyny talap edýärler.

"Serhetsiz habarçylar" gyssagly çykarylmagyny talap edýärler.

2006-njy ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistandaky "Azatlyk" radiosynyň habarçysy we adam hukuklary aktiwisti Ogulsapar Myradowa hiç hili sebäpsiz Aşgabatda tussag edildi. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri onuň öýüne gelip, saklamak ýa-da tussag etmek barada hiç hili kepilnama görkezmeden Içeri işler ministrligine alyp gitdiler. Üç uly ýaşly çagasy Sona, Maral Myradowa we Berdi Myradow 19-njy iýundan bäri howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanýar.

Halkara Helsinki federasiýasynyň beýleki üç agzasy Annagurban Amanglyjew, Ýelena Öwezowa we Sapardurdy Hajyýew 16-18-nji iýunda tussag edildi. Olaryň hemmesi Türkmenistanyň paýtagtyndaky deslapky tussaghanada saklanýar. Bu tussag edilmeler düýbünden bikanun. Biz, polisiýa güýçleri, kanuna garamazdan, öz-özünden tussag edýän bu ýurtda höküm sürýän bikanunçylykdan bizar bolduk. Ogulsapar Myradowanyň saklanýan şertleri, hal-ýagdaýy, üç çagasy we tussaglykda saklanýan üç adam hukuklary barada maglumat alyp bilmedik. Olaryň başyna bir zat gelse, türkmen häkimiýetleriniň günäkärdigini çak ederis. Tutulanlaryň hemmesiniň, bu ýurtdaky beýleki dissidentler bilen geçmişde bolşy ýaly, galp sebäpler bilen uzak möhletli azatlykdan mahrum edilmeginden gorkýarys "-diýip “Serhetsiz habarçylaryň” wekilleri aýdýarlar. “Biz Türkmenistanda işleýän daşary ýurt döwletleriniň ilçilerini boşatmak üçin türkmen häkimiýetlerine basyş etmäge çagyrýarys.”

Amnesty International guramasynyň, Helsinkiniň Halkara Adam Hukuklary Federasiýasynyň, öz guramalarynyň agzalarynyň tussag edilmegini eýýäm ýazgarýan Türkmen Başlangyjy tarapyndan berlen beýanatlara goşulýarys"-diýip “Serhetsiz habarçylaryň” wekilleri goşdular. “Serhetsiz habarçylar” tarapyndan toplanan subutnamalara görä, Ogulsapar Myradowa 19-njy iýunda Milli howpsuzlyk ministrligine geçirildi we ol ýerde ir sagat 2-ä çenli sorag edildi. Howpsuzlyk gullugy jurnalistiň çagalaryndan el telefony, kompýuter we faks enjamyny getirmegini isledi. Üç çagasy şol gün irden tussag edildi we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginde birnäçe sagatlap sorag edildi.

Helsinki gaznasynyň Türkmen şahamçasynyň prezidenti Täjigül Begmedowa, "Serhetsiz habarçylar" gazetine beren interwýusynda gipertoniýadan ejir çekýän Ogulsapar Myradowanyň saglygy barada alada edýändigini aýtdy. "Häzirki wagtda Türkmenistanda 50 gradusdan gowrak yssy howalar bar, tussaglar 50-60 adamyň bolýan kameralarynda saklanýar" -diýdi. Ýygnamagy başaran maglumatlara görä, sorag wagtynda jurnaliste neşe sanjymlary edilipdir. "Hiç bir ministrlik jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýjylaryň tussag edilmegi üçin jogapkärçiligi öz üstüne almak islemeýär, käbir işgärler beýlekilere baş atýar" -diýip, Täjigül Begmedowa polisiýa, howpsuzlyk ministrligi ýa-da prokuratura we içeri işler ministrliginden teswir alyp bilmeýändigini düşündirdi. Jurnaliste we tussag edilen beýleki hukuk goraýjy aktiwistlere garşy resmi aýyplamalar prezidentiň Aşgabat teleýaýlymynyň ýaýlymlarynda diňlenildi. Häkimiýetler tussag edilenleri döwlet baştutanyna garşy dildüwşük guramakda güman edýär.

“Serhetsiz habarçylar.”

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.