Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Türkmen depderleri.Türkmenleriň başgaça pikirleri taryhy” atly täze web sahypasy çapa çykdy.

“Türkmen depderleri.Türkmenleriň başgaça pikirleri taryhy” atly täze web sahypasy çapa çykdy.

Şu gün dürli ýurtlardaky aktiwistler topary tarapyndan döredilen "Türkmen depderçeleri" atly täze web sahypanyň açylandygy habar berildi.

Sahypada ýerleşdirilen giriş makalasynda Nyýazow döwründen bäri döredilen daşarky dünýäden berk izolýasiýa edilmeginiň we Türkmenistanyň içindäki başgaça pikirleriň giňden basylmagynyň sebäp bolandygy we intellektual garşylygyň dowamlylygynyň ýitirilendigini bellenilýär.

Ýaş nesil raýat jemgyýetiniň aktiwistleriniň garaşsyzlygyň ilkinji 30 ýylynda rejime garşylygy barada hiç zat bilmeýär. Öňki ýyllaryň dissidentleriniň materiallarynyň köpüsi ýitirildi ýa-da hususy ýygyndylarda ýaýradyldy, indi aktiwistler, jurnalistler ýa-da bilermenler üçin elýeterli däl. Nyýazowyň döwründe ýüze çykan oppozisiýa saýtlarynyň köpüsiniň neşirleri ýatdan çykaryldy.

Täze taslamanyň maksady, 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri kagyz görnüşinde neşir edilen “samizdat” we emigrant neşirlerini öz içine alýan türkmen dissidentleriniň neşirlerini, çärelere gatnaşyjylaryň ýatlamalaryny we beýleki çeşmeleri tapmak we elýeterli etmek.

Sahypanyň iň möhüm bölümleri "Kitaphana", "Analitika", "Söhbetdeşlikler / ýatlamalar", "Ýörite taslamalar" we "Tribuna".

“Kitaphana” 1990-njy ýyllaryň türkmen oppozisiýa neşirleriniň skanerlerini çap edip başlady. Hususan-da, "Daýanç" (Daýanç-ekspress), "Türkmen ili" we "Ýurt" magazinežurnallarynyň ýygyndylary ýerleşdirildi. Şol bölümde türkmen ýazyjylarynyň elýeterli däl eserleri, halkara guramalaryndan gelen hasabatlar, Türkmenistan hakda gözleg edebiýatlary çap edilýär, bu türkmenleriň ýaş nesli üçin resmi taýdan garaşsyz ynsanperwerlik bilimleri hökmünde peýdaly bolar.

"Analitika" bölüminde okyjy radikal yslam jemgyýetleriniň ideologiýasynyň Türkmenistanda ýaýramagy bilen tanyşar, Türkmenbaşynyň ogurlanan millionlary wakasynyň derňewiniň birinji bölümi, Nyýazowyň we beýlekileriň döwründäki oppozisiýa neşirleri baradaky materiallary we ş.m.

"Söhbetdeşlikler we ýatlamalar" bölümi, Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki ilçisi Nurmuhamet Hanamowyň ýatlamalarynyň ozal çap edilmedik birinji bölümini öz içine alýan birnäçe ýatlama bilen hödürlenýär.

"Ýörite taslamalar" bölüminde şu wagta çenli diňe bir mowzuk bar: 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky wakalar we ondan soňky repressiýalar. Saýtda şol döwürdäki türkmen metbugatynyň onlaýn däl materiallary görkezilýär. Post-Sowet Türkmenistanyň taryhynda öwrülişik nokadyna öwrülen bu wakalar bilen baglanyşykly beýleki materiallary neşir etmek meýilleşdirilýär.

"Tribuna" bölüminde syýasy alym Toýly Soltanowyň türkmen raýat jemgyýetiniň problemalary baradaky makalasy ara alnyp maslahatlaşylýar.

Sahypany döredijileriň belleýşi ýaly, bu çeşme habar çeşmesi däl, “Habarlar” we “Habar beriş serişdelerinden” bölümlerinde esasan “Türkmen depderçeleri” mowzugy bilen baglanyşykly materiallar bar.

Seslenme formasy arkaly sahypa administrasiýasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ähli teswirler we teklipler, şeýle hem islendik konstruktiw tankyt - hoş garşylanýar!

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.