Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary güni ABŞ dünýäniň ähli ýurtlaryny bu hadysany bes etmäge çagyrdy.

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary güni ABŞ dünýäniň ähli ýurtlaryny bu hadysany bes etmäge çagyrdy.

Döwlet sekretary Entoni Blinken awtoritar rejimleriň şular ýaly tejribäni ulanmak bilen gorkyny ýaýratmaga we jemgyýetiň üstünden gözegçiligi saklamaga çalyşýandygyny aýtdy.

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary üçin Halkara gününde Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýädäki hökümetleri "başgaça pikirleri basyp ýatyrmak we raýat jemgyýetine hüjüm etmek üçin ulanylýan" tejribäni bes etmäge çagyrdy. Döwlet sekretary Entoni Blinken Döwletde çap eden beýanynda "Her ýyl ýönekeý adamlar zor bilen ýitirim bolmagyň pidasy bolýarlar we tussag edilenden ýa-da döwlet işgärleri tarapyndan alnyp gaçylandan soň yzlary ýok bolýarlar" -diýip, sişenbe güni çap edilen döwlet departamentiniň web sahypasynda aýdylýar. Jogapkär adamlar ýitirim bolmak hakykatyny boýun almakdan ýüz öwürýärler ýa-da terrorçylyga garşy çäreleriň bir bölegi diýip özlerini aklap bilerler. Awtoritar rejimler we olaryň wekilleri adam hukuklaryny goraýjylary, syýasy aktiwistleri, ekologlary, jurnalistleri, çagalary we maýyplar ýaly beýleki ejiz toparlary alyp gaçmak arkaly gorkyny ýaýratmaga we gözegçiligi saklamaga synanyşýarlar. " Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu meseläni çözmäge ygrarlydygyny tassyklady we ähli ýurtlaryň hökümetlerini bu hadysany ýok etmäge çagyrdy.

Şeýle hem, şeýle hereketleri edenleri jogapkärçilige çekmäge, zor bilen ýitirim bolanlaryň nirededigini we ykbalyny anyklamaga we her bir adamyň hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormat goýmaga çagyrdylar.

"Amerikanyň sesi" Rus hyzmaty

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...