Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary güni ABŞ dünýäniň ähli ýurtlaryny bu hadysany bes etmäge çagyrdy.

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary güni ABŞ dünýäniň ähli ýurtlaryny bu hadysany bes etmäge çagyrdy.

Döwlet sekretary Entoni Blinken awtoritar rejimleriň şular ýaly tejribäni ulanmak bilen gorkyny ýaýratmaga we jemgyýetiň üstünden gözegçiligi saklamaga çalyşýandygyny aýtdy.

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary üçin Halkara gününde Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýädäki hökümetleri "başgaça pikirleri basyp ýatyrmak we raýat jemgyýetine hüjüm etmek üçin ulanylýan" tejribäni bes etmäge çagyrdy. Döwlet sekretary Entoni Blinken Döwletde çap eden beýanynda "Her ýyl ýönekeý adamlar zor bilen ýitirim bolmagyň pidasy bolýarlar we tussag edilenden ýa-da döwlet işgärleri tarapyndan alnyp gaçylandan soň yzlary ýok bolýarlar" -diýip, sişenbe güni çap edilen döwlet departamentiniň web sahypasynda aýdylýar. Jogapkär adamlar ýitirim bolmak hakykatyny boýun almakdan ýüz öwürýärler ýa-da terrorçylyga garşy çäreleriň bir bölegi diýip özlerini aklap bilerler. Awtoritar rejimler we olaryň wekilleri adam hukuklaryny goraýjylary, syýasy aktiwistleri, ekologlary, jurnalistleri, çagalary we maýyplar ýaly beýleki ejiz toparlary alyp gaçmak arkaly gorkyny ýaýratmaga we gözegçiligi saklamaga synanyşýarlar. " Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu meseläni çözmäge ygrarlydygyny tassyklady we ähli ýurtlaryň hökümetlerini bu hadysany ýok etmäge çagyrdy.

Şeýle hem, şeýle hereketleri edenleri jogapkärçilige çekmäge, zor bilen ýitirim bolanlaryň nirededigini we ykbalyny anyklamaga we her bir adamyň hukuklaryna we esasy azatlyklaryna hormat goýmaga çagyrdylar.

"Amerikanyň sesi" Rus hyzmaty

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.