Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen diplomatiýasynyň täzelenmegi zerur.

Türkmen diplomatiýasynyň täzelenmegi zerur.

NBCA hünärmenleriniň pikiriçe, Türkmenistanyň täze ýolbaşçylygynda daşary syýasat hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek diplomatik korpusyň ýokary hünärli halkara hünärmenleri bilen täzelenmegini talap edýär.

5-6-njy iýunda Aşgabat şäherine birnäçe resmi wekiliýet - Gruziýanyň mejlisi, Eýranyň Daşary işler ministrligi we Tatarstan Respublikasynyň hökümet wekiliýeti geldi.

Iki gün öň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow HHR-iň (Hytaý Halk Respublikasy) resmileri, şeýle hem Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýew bilen gepleşikler geçirdi, şol döwürde ýolbaşçylar 10-njy iýunda Sankt-Peterburgda geçiriljek resmi däl GDA sammitinde şahsy ýygnak barada ylalaşdylar.

Ähli gepleşikler we ýygnaklar giriş boldy we iň ýokary derejede aragatnaşyk gurmak bilen baglanyşyklydy.

Gepleşiklerde we saparlarda galkynyş barada teswir beren NBCA synçylary Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň daşary syýasatyny “adaty” ýagdaýa getirmek niýeti barada gürleşýärler.

Geçen ýylyň dekabrynda garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykan öňki prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe Türkmenistan halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk we izolýasiýa syýasatyny berk alyp bardy.

Türkmenistanyň Raýat Demokratik Bileleşiginiň lideri Wýaçeslaw Mamedow, türkmen hökümetiniň häzirki zaman halkara gatnaşyklar ulgamyna uýgunlaşmak prosesiniň uzak dowam edýändigini, emma häzirki işiň hyjuw döredýändigini belleýär.

NBCA-nyň Aşgabat synçysy Berdimuhammedowyň daşary hyzmatdaşlygy ösdürmek islegini türkmen ykdysadyýetine daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek we dünýä bazarlaryna energiýa çeşmelerini getirmek zerurlygy bilen baglanyşdyrýar, sebäbi “soňky onýyllygyň reformalary durgunlyga sebäp boldy” we daşary ýurt kömegi bolmazdan ýeňip geçmek kyn bolar.

Emma NBCA synçylary halkara derejesinde ykrar etmek isleginiň Nyýazowyň işgärlerini täzelemek synanyşyklary bilen baglanyşykly däldigini bellediler.

Mamedow: “Halkara arenasyna erkin Türkmenistanyň ilkinji ministri hökmünde hakyky we erkin çykyşy üçin ministriň [Meredowyň], söweşiji “Türkmenbaşyçy” bolany üçin abraýyny azaldýa” diýýär.

Häzirki Daşary işler ministri Raşid Meredow 2001-nji ýylda Nyýazowyň döwründe bu wezipäni eýeledi we işgärleriň ýygy-ýygydan üýtgemegine garamazdan öz wezipesini dowam etdirmegi başardy.

NBCA-nyň syýasy bilermeni Mars Saryýew täze türkmen pikirleriniň alyp baryjysy we daşarky dünýä bilen baglanyşyk bolmaly diplomatlaryň bolmalydygyny, bu pikirde Türkmenistanyň “işgärleriň täzelenmegine” mätäçdigini aýtdy.

"Nyýazow döwründe repressiýa edilen tejribeli işgärleri çekmezden, respublika izolýasiýa syýasaty sebäpli ýetirilen zyýandan tiz wagtda gutulyp bilmez" -diýip, Aşgabatda uzak wagtlap diplomat bolup işlän Saryýew belleýär.

Synçylar şekliniň üýtgemeginiň diňe Daşary işler ministrligine halkara arenasynda rejimi goramak wezipesini ýerine ýetirýän we islenmedik gelýänleri süzgüçden geçirýän köne ulgamy sökülenden soň boljakdygyny bellediler.

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....