Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Demonstrantlar Pariždaki Türkmenistan ilçihanasynyň çäginden asuda çykdylar.

Demonstrantlar Pariždaki Türkmenistan ilçihanasynyň çäginden asuda çykdylar.

CA-NEWS (CA) -"Azatlyk" radiosynyň habaryna görä, 2008-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Pariždaki Türkmenistan ilçihanasyna 20 töweregi demonstrant girdi.

Protest demonstrasiýasy “Serhetsiz habarçylar” tarapyndan gurnaldy. Toparyň metbugat sekretary Robert Menard demonstrantlaryň türkmen resmilerinden pikirleri üçin tussag edilen ýa-da öldürilen türkmen žurnalistleriniň ykbaly barada maglumat talap edýändigini aýtdy. Demonstrantlar žurnalist Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölen ýagdaýlaryny derňemegi we Annagurban Amanglyjow bilen Sapardurdy Hajyýewiň türmeden boşadylmagyny talap edýän köpçülükleýin haýyş bilen ýüz tutdular.

Robert Menard, Fransiýanyň Daşary işler ministri Bernard Kuçneriň şu gün taryhy waka - Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň sammitine gatnaşmak üçin Parižde bolan türkmen kärdeşi bilen duşuşygynda bu meseläni gozgamagy wada berendigini aýtdy.

Demonstrantlar ilçihananyň konsullyk bölümini terk etmek islemediler, içerden kimdir biri daşyndan gapynyň jaňyny açanda içeri girdiler. Demonstrantlar Türkmenistanyň ilçisini ýa-da Pariždäki Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň çagyrylmagyny islediler, ýöne ilçihananyň işgärleri muny ret etdiler.

Fransuz polisiýasy bu waka goşulyp bilmejekdiklerini, sebäbi ilçihananyň binasynyň Türkmenistanyň territoriýasydygyny we polisiýanyň ol ýere girmäge hukugynyň ýokdugyny aýtdy.

Bu waka fransuz diplomatik howpsuzlyk işgärleri gepleşik geçirenden soň şol gün parahatçylykly çözüldi.

Ca-news

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“