Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Çerkez Gurbanow Türkmenistana deportasiýa edilmez.

Çerkez Gurbanow Türkmenistana deportasiýa edilmez.

2006-njy ýylyň 22-nji awgustynda Moskwa şäher kazyýetiniň kazysy Dawidowa I.N, Gurbanow Çerkez Aýdogdyýewiçiň açyk kazyýet işinde, aklawçy Dorina N.W diňläninden soň kazyýet işini, şikaýatyň delillerini barlanyndan soň Moskwanyň Lefortowskiý etrap kazyýetiniň kararyny üýtgetmek kararyna geldi. (31.07.2006 belgili press-relize serediň).

Gurbanow Ç.A. 1995-nji ýylda Moskwa geldi, bellige alnyşy wagtal-wagtal amala aşyrýardy, ýöne häzirki wagtda bellige alynmagy bellenilen tertipde tamamlanmady, sebäbi Russiýa Federasiýasynyň Dolandyryş Jenaýat kodeksiniň 18.8-nji maddasyna laýyklykda administratiw kanuny bozmakda we 25.07.2002 belgili 115-FZ Federal Kanunyň "Daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy barada" Federal Kanunyň 20-nji maddasynda bellenen möhletde Russiýanyň çäginde galmagyny kanunlaşdyrmady.

Goranmak tarapyndan berlen resminamalary göz öňünde tutup, kazyýet Ç.Gurbanowy Russiýa Federasiýasyndan çykarmazdan diňe 1000 rubl jerime görnüşinde jeza bermek kararyna geldi.

Goranmak tarapyndan hödürlenen köp sanly resminamanyň arasynda gidiş salgysy sahypasy we 1995-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda Türkmenistandan gidýän senesini görkezýän pasportyň göçürmesi bar. Gidiş salgysy sahypasy hem hemişelik ýaşamak üçin maksadyny görkezýär. Muňa garamazdan, Gurbanowyň işine garamak üçin Russiýa Federasiýasyndaky Türkmen ilçihanasyndan ilçihananyň birinji sekretary A. Esenow gol çeken resmi hat geldi. Bu hat, türkmen häkimiýetleriniň beýleki döwletlere iberen resminamalaryny galplaşdyrmak praktikasynyň ýene bir tassyklamasy: onda türkmen häkimiýetleri Gurbanowyň henizem şäherde hasaba alnandygyny öňe sürýärler: Aşgabat şäheri, 5-nji kiçi etrapça 4-nji topar, 3-nji bina, 9-njy kwartira.

Çerkez Gurbanow Türkmen Helsinki gaznasyna: “Indi Türkmenistanda garyndaşlarym polisiýa çagyrylýar, olar rejimiň garşydaşynyň maşgalasy hökmünde hasaba alyndy, ýurtdan we Aşgabat şäherinden daşary syýahat etmek gadagan we ähli telefon gepleşikler hem diňlenýär "-diýip gürrüň berdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“