Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Şu gün “Möhleti dolup, Türkmenistanyň konsullugy tarapyndan uzaldylan zagran pasportlaryň eýeleriniň ýagdaýy nähili bolar?” - diýen sorag bilen ýerli adwokat Berkin Arikana ýüzlenmesini Türkiýeli bloger Myrat Erşahin özüniň yutub sahypasynda paýlaşdy.

Adwokat Berkin Arikanyň aýtmagyna görä, üç gezek migrasiýa gullugynyň edarasyna barsada, näme sebäpden elinde möhleti uzaldylan zagran pasportlary bar bolan Türkmenistanlylara Türkiýede galmak üçin rugsatnama (kimlik) berilmeýändiginiň sebäbini öwrenip bilmidi. Birnäçe günden soňra Türkiýäniň migrasiýa gullugy ýokarda bellenen ýagdaýlardaky Türkmenistanly raýatlaryň Türkiýede ýaşamak üçin resminama (kimlik) berip başlady” - diýip adwokat blogera gürrüň berdi.

THF habarlary anyklaýar.

Käbir synçylar bu kararyň agzalan meseläni metbugatda we internet sahypalarynda beýan etmeginiň netijesidir diýip hasaplaýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...