Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Türkiýede kimlik almak hakynda täzelikler.

Şu gün “Möhleti dolup, Türkmenistanyň konsullugy tarapyndan uzaldylan zagran pasportlaryň eýeleriniň ýagdaýy nähili bolar?” - diýen sorag bilen ýerli adwokat Berkin Arikana ýüzlenmesini Türkiýeli bloger Myrat Erşahin özüniň yutub sahypasynda paýlaşdy.

Adwokat Berkin Arikanyň aýtmagyna görä, üç gezek migrasiýa gullugynyň edarasyna barsada, näme sebäpden elinde möhleti uzaldylan zagran pasportlary bar bolan Türkmenistanlylara Türkiýede galmak üçin rugsatnama (kimlik) berilmeýändiginiň sebäbini öwrenip bilmidi. Birnäçe günden soňra Türkiýäniň migrasiýa gullugy ýokarda bellenen ýagdaýlardaky Türkmenistanly raýatlaryň Türkiýede ýaşamak üçin resminama (kimlik) berip başlady” - diýip adwokat blogera gürrüň berdi.

THF habarlary anyklaýar.

Käbir synçylar bu kararyň agzalan meseläni metbugatda we internet sahypalarynda beýan etmeginiň netijesidir diýip hasaplaýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....