Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki baş prokurory para alany üçin toba etdi.

Türkmenistanyň öňki baş prokurory para alany üçin toba etdi.

Ýakynda hormat bilen pensiýa çykan Türkmenistanyň öňki baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa para alandygy üçin ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazowa toba etdi. Toba ýazgylary telewizorda görkezildi.

Administrasiýa 1985-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edip gelýän Atajanowa, jenaýat jogapkärçiligine çekilen iň ýokary derejeli türkmen işgäri.

Atajanowa, 2002-nji ýylda Nyýazowa garşy janyna kast etmek synanyşygy üçin ömürlik ýa-da uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilen türkmen oppozisiýasynyň agzalaryny öz içine alýan 60 töweregi "terroristiň" kazyýet işinde esasy prokuror boldy.

Günbatar şahsy kult bilen gurşalan Türkmenistanyň awtoritar liderini adam hukuklaryny bozmakda aýyplaýar we "terroristleriň" synaglaryny Stalin döwrüniň synaglary bilen deňeşdirýär.

Sişenbe güni irden telewideniýede Watan programmasynda onuň ornuny tutan birinji orunbasary Muhummetguly Ogşukow: "Atajanowa para aldy" -diýdi.

Duşenbe güni Nyýazow Baş prokuraturada "saglyk sebäpli" pensiýa çykan öňki Baş prokuryň hem gatnaşmagynda ýygnak geçirdi.

Teleýaýlymda görkezilen aglaýan Atajanowa: "Beýik lider ..., men hemme zady boýun alýaryn, ýöne meni bagyşlamagyňyzy, türmä basmamagyňyzy haýyş edýärin ... Üç gyzym bar" -diýdi.

Nyýazowyň täsiri ýiti boldy.

"Ogurlanan zatlaryň hemmesini yzyna gaýtaryň. Prezident hemme zady bagyşlap bilmez"- diýip aýtdy.

Baş prokuratura Atajanowanyň 6 million dollar, 36 köşk, 25 daşary ýurt awtoulagy, şaý-sepler we 2000-den gowrak baş mal ogurlandygyny öňe sürdi.

Prezident Atajanowadan: " Saňa näme ýetmezçilik edenine düşünemok? Mysal üçin, otuz müň çelek näme üçin gerek?" diýip sorady.

ITAR-TASS-yň habaryna görä, öňki baş prokuror tussag edildi.

Garamagyndakylar döwlet baştutanyna "eşikli möjekler" bilen netijeli göreşmegi wada berdiler.

Türkmen Habarlary döwlet habar gullugy sişenbe güni "Prokuratura edaralaryna tötänleýin giren "möjekler" guramasyny arassalamak işleri dowam etdiriler" -diýdi.

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.