Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Migrantlar bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda bolan çaknyşykdan soň türkmenler açlyk yglan etdiler.

Migrantlar bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda bolan çaknyşykdan soň türkmenler açlyk yglan etdiler.

Türkmen migrantlary bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda ýene bir dawa.

Migrantlaryň saklanýan türk deportasiýa merkezlerindäki meseleler diňe şol ýerde gutarmaýar. Türkiýäniň Kaýseri şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň garyndaşlaryndan birnäçe türkmeniň ýenjilendigi barada yzygiderli üç habar aldyk.

“10 töweregi watandaşym türk garawullary tarapyndan ýenjildi. Käbirleri dürli agyrlykda şikes aldylar. Olary aýaklaryna, gapyrgalaryna, kellerine urdular...” diýip, biziň bilen habarlaşmagy başaran şol deportasiýa merkezinde saklanýan şaýatlaryň biri hem aýtdy.

Bu waka 2023-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 21:00-da nahar wagtynda türkmenler bilen merkeziň garawullary arasynda bolup geçdi. Käbir maglumatlara görä, wakanyň sebäbi iýmitleniş tertibiniň bozulmagy bolup biler. "Ejir çekenler üçin lukmanlar topary çagyryldy, ýöne olara kömek berilmedi we hiç kim keselhana äkidilmedi"-diýdi. Şol gün pidalar näbelli ýere geçirildi. Käbirleriniň atlary belli - Mälik, Taňry, Mergen we Ýusup.

Bu işi türk adam hukuklary guramalaryna habar berdik we migrantlara kömek bermek haýyşyny iberdik. Şondan soň türk neşiri Hak Söz haber-d e: "Merkezde ýerleşýän Türkmenistanyň beýleki raýatlary açlyk yglan etdi we häkimiýetleriň bu barada beýanat bermegine garaşylýar"diýen habar neşir edildi.

2023-nji ýylyň başyndan bäri, türkmenleriň deportasiýa merkezlerinde ýenjilmeginden bäri bu waka üçünji waka. Ondan öň, 10-njy aprelde Tuzla deporta siýa merkezinde we 18-nji fewralda Çankyry şäherinde şuňa meňzeş waka bolup geçdi.

Türk deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmenler ol ýerde alty aý we ondan hem köp wagtlap galýarlar, esasanam möhleti geçen türkmen pasportlary we Türkiýede kanuny ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berýän ýerli resminamalar sebäpli. Türkiýe deportasiýa merkezleriniň ýolbaşçylary türkmen diplomatlaryna kynçylyklary "ýetirmäge" synanyşýarlar. Şeýle-de bolsa, olaryň edýän tagallalary şowsuzluga ugraýar, konsulluk raýatlaryny tanamakdan we olara pasport bermekden ýüz öwürýär.

Ne Türkmenistanyň häkimiýetleri, ne-de Türkiýedäki diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, ne-de resmi metbugat, ne-de Türkmen Ombudsmeni migrantlaryň kynçylyklary barada düşündiriş bermeýär.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....