Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ we ÝB 2006-njy ýylda Russiýany has erkinleşdirer.

ABŞ we ÝB 2006-njy ýylda Russiýany has erkinleşdirer.

2006-njy ýylda ABŞ bilen ÝB arasynda transatlantik hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryndan biri Russiýada, Ukrainada, Kawkazda we Merkezi Aziýada demokratiýanyň mundan beýläk-de ösdürilmegi bolar. Muny ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Nikolas Börns Waşingtonda ýerleşýän Ýewropa institutynda eden çykyşynda aýtdy.

"Biz Russiýada we Ukrainada erkinligi ösdürmek baradaky meýilnamalary yzygiderli durmuşa geçirmegi ýüregimize düwdük. Ukraina bilen Gruziýanyň NATO we ÝB bilen gatnaşyklary güýçlendirmek islegini goldamaly, Kawkazda reformalary geçirmeli we Nagorno-Karabagdaky konflikti çözmeli. "Merkezi Aziýada Gazagystan, Gyrgyzystan we Täjigistan bilen işleşmeli we Özbegistandan we Türkmenistandan reforma talap etmeli" -diýdi.

Döwlet sekretarynyň orunbasarynyň sözlerine görä, Ýewropada we Amerikada ulanýan azatlyklarymyzy has gündogarda, esasanam Balkanlarda giňeltmek ABŞ bilen ÝB-niň "indiki beýik missiýasy" bolar.

Mundan başga-da, Börns ABŞ bilen Ýewropa Bileleşiginiň ýakyn Gündogarda, Afrikada we Aziýada bilelikdäki meýilnamalaryna degip geçdi we 2005-nji ýylda gazanylan üstünlikler barada çykyş etdi, hususan-da Ukraina, Jorjiýa we Belarus: "Ukrainada NATO we ÝB bilen hyzmatdaşlykda demokratik, ygtybarly we korrupsiýa garşy geljege gapyny biz açdyk. Gruziýa, Tbilisi, Moskwa we ýurduň beýleki ýerlerinde ýerli ýolbaşçylaryň arasynda köpri gurýarys. Belarusda Ýewropanyň soňky diktatoryndan azat etmek baradaky bilelikdäki wezipämiz bar.

Börnsiň çykyşy 15-nji dekabrda edildi, çykyşyň ýazgysy sekiz gün soň ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edildi, ýöne metbugatda ilkinji ýatlamalar 27-nji dekabrda çap edildi.

LentaRu.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....