Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşoguz: häkimiýetleriň özbek diasporasynyň wekillerine garşy bütinleý repressiýasy.

Daşoguz: häkimiýetleriň özbek diasporasynyň wekillerine garşy bütinleý repressiýasy.

Türkmenistanyň Helsinki başlangyjy materiallaryna görä.

Ozal metbugatda habar berlişinä görä, 2004-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi, ilkinji bäş ýyly berk rejim koloniýasynda tussaglykda geçirejek. Nasrullah ibn Ibadullahyň saklanmagynyň we tussag edilmeginiň asyl sebäbi entek belli däl.

Bu gün Ýewropa ýurtlarynyň birinde işleýän we halkara adam hukuklary guramalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýän Türkmenistanyň Helsinki başlangyjyndan habar aldyk. Nasrullah ibn Ibadullah bilen bolan waka izolirlenmändigi sebäpli, bu topar Daşoguz welaýatynda bolup geçýän wakalary başgaça düşündirýär, bu ýerde özbekler, ruslar, tatarlar, koreýler we milli azlyklaryň beýleki wekilleri türkmenler bilen bilelikde ýaşaýarlar.

“Soňky döwürde ýurduň demirgazygyndaky Daşoguz welaýatynda, Türkmenistanyň Helsinki başlangyjy, ýurduň hukuk goraýjy edaralary Özbek diasporasynyň iň meşhur we abraýly wekillerine garşy bütinleý repressiýalary başlady.

Hususan-da, Tuýa-Muýun kanalynyň gurluşygynyň öňki başlygy Hakim Kharratowyň maşgalasy ejir çekdi (özi ýakynda aradan çykdy). Iki ogly tussag edildi, bir ogly we gyzy ýurtdan gaçmaga mejbur edildi".

Biziň guramamyz (THF) häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýan Hakim Kharratowyň çagalarynyň jaýlanyş çäresine gatnaşmak synanyşygynyň netije bermändigini tassyklaýar.

Türkmenistanyň Helsinki başlangyjyna görä, Daşoguz turba zawodynyň öňki müdiri Agabaý Allabergenow 12 ýyl azatlykdan mahrum edildi. “Ykdysady jenaýatlar üçin günäkärlense-de, onuň esasy ýalňyşlygy, bir wagtlar Özbekistanyň Aşgabatdaky öňki ilçisi A. Kadyrow bilen birnäçe gezek telefon söhbetdeşligi boldy, türkmen häkimiýetleri ony 25-nji noýabrda bolan wakalara gatnaşmakda aýyplady.

Daşoguz çörek önümleriniň müdiri Ş.Bakyrow pensiýa çykmazyndan 4 aý öň işleýän wezipesinden boşadyldy. Daşoguz welaýatyndaky "Şamulki" prezident rezidensiýasynyň başlygy we Daşoguz şäheriniň öňki häkimi K.Maşaripow işinden boşadyldy. Welaýat gaz üpjünçiligi bölüminiň başlygy H. Ermetow wezipesinden boşadyldy. Nasrullah ibn Ibadullah bilen maşgala ýa-da dostlukly gatnaşykda bolan Daşoguz welaýatyndaky birnäçe metjidiň ymamlary işden aýryldy."

Biziň maglumatymyza görä, Türkmenistanyň Helsinki başlangyjy - Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi Daşoguz derýasynda (etniki özbekleriň ykjam ýaşaýan ýeri) özbek diasporasynyň wekilleri we esaslandyryjylary bolan ýerasty guramanyň peýda bolandygy barada maglumat aldy.

Türkmenistanyň Helsinki başlangyjy “Ýokardaky ähli faktlaryň, şol sanda öňki müfti Nasrulla ibn Ibadulagyň günäkärlenmegi, Türkmenistanyň ýörite gullugynyň ýurtda ýaşaýan özbekleri we Türkmenistanyň ähli raýatlaryny gorkuzmak we rejime garşy çykýan ýerasty guramalaryň ýüze çykmagyň öňüni almak synanyşygydyr."

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...