Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Oňaýsyz bolar ýaly ...

Oňaýsyz bolar ýaly ...

29-30-njy dekabr gijesi Aşgabatda näbelli ýaşlaryň bir topary “Azatlyk” radiosynyň ( Erkin Ýewropa - “Azatlyk” radiosynyň türkmen bölümi ) habarçysy we jemgyýetçilik aktiwisti Gurbansoltan Açylowanyň ýaşaýan jaýyna daş atdylar.

Açylowanyň özi, irden sagat dört töweregi penjiräniň aýnasynyň sesi we goh bilen oýandy. Bir minutdan soň, Açylowa özüne gelip, penjireleri köçä seredýän otaga girende, aýnanyň hemmesiniň diýen ýaly döwülendigini gördü. Ol köçä seredende, öýünden daşlaşyp barýan, takmynan 10-12 adam ýaşlary gördi.

Gurbansoltan derrew 37-02-02 telefon arkaly Aşgabadyň Çandybil etrabynyň polisiýa bölümine jaň etdi we bolup geçen waka barada nobatçy işgärine habar berdi we polisiýa patrullygy derrew gelen halatynda wagt ýitirmän jenaýatçylary tussag etjekdiklerini aýtdy. Şol gije nobatçy bolan Mammet Annamämmedow, awtoulagynyň ýokdugyny, indi (dynç alyş günlerinde) ähli patrul awtoulaglarynyň döwletiň ýokary derejeli işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen meşgullanýandygyny aýtdy.

Açylowa irden 9.30-a çenli polisiýa garaşdy, ýöne hiç kim gelmedi. Ol ýene polisiýa jaň etdi we görülýän çäreler barada sorady. Görnüşi ýaly, nobatçy eýýäm üýtgedi we jaňlary hasaba almadylar, diňe ýazmaça beýannamalary ýazdylar. Şol bir wagtyň özünde nobatçy (Artykow) öňki nobatçynyň (M. Annamämmedow) çalşykdan soň henizem gitmändigini habar berdi we ondan soramagy teklip etdi. Annamämmedow patrul ulagynyň wakanyň bolan ýerine gidendigini, ýöne sebitde hiç kimi tapmandygyny aýtdy (Açylowa Türkmenistanyň paýtagtynda, Çehow we Nurberdy Pomma köçeleriniň kesişýän ýerinde ýaşaýar). Açylowa polisiýa patrulynyň näme üçin bu wakany ýazga almak üçin öýüne gelmändigini soranynda, Annamämmedow jogap bermedi.

Açylowa şikaýat etjekdigini aýdanda, polisiýa işgäri oňa iş ýerinde ýazmagy maslahat berdi, bu türkmen häkimiýetleriniň duşmançylyk hasaplaýan “Azatlyk” radiosy bilen hyzmatdaşlygyna yşarat edýän bolsa gerek.

Gurbansoltan Açylowa Prezident Geňeşine, Içeri işler ministrligine, prokuratura we beýleki edaralara resmi ýüz tutup, öz hukuklary ugrunda işjeň göreşýär. Ol we maşgalasy birnäçe ýyl bäri howpsuzlyk gullugynyň güýçli basyşy astynda ýaşaýarlar. Oňa administratiw ýa-da jenaýat jezasyny bermek üçin hiç hili kanuny esas bolmansoň, ýörite hyzmatlar birnäçe gezek pitneçilik etdiler.

G. Açylowa täze ýyldan öňki ýaşlaryň bir topary tarapyndan edilen jenaýatyň şol bir topardan bolandygyna ynanýar. Şuňa meňzeş wakalar beýleki türkmen dissidentleri, žurnalistler we jemgyýetçilik aktiwistleri bilen boldy. Hususan-da, “näbelli adamlar” penjireleri döwüp, Gurbandurdy Durdygulyýewiň öýüniň gapysynda zir-zibil üýşürdiler.

http://www.chrono-tm.org/

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“