Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan 9000 tussagy amnistiýa edýär.

 Türkmenistan 9000 tussagy amnistiýa edýär.

RIA Nowosti, noýabr aýynda Türkmenistanda 9000 tussag boşadylar diýip habar berýär.

Bu, 9-njy noýabrda Remezan aýynyň ahyry bilen baglanyşykly bolar. Aýyň soňky gijesinde - "Gadyr gijesi" bagyşlaýyş gijesi, tussaglaryň hemmesi öýlerinde bolar. Bu hakda milli telewideniýede Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow yglan etdi.

Häzirki wagtda ýurduň türmelerinde jemi 15.5 müň adam bar. "Watana dönükler, halkyň duşmanlary, ganhorlar, ýurda uly zyýan ýetiren jenaýatçylar, dördünji gezek türmede oturan residiwistler boşadylmaz, olar tutuş möhletini tussaglykda geçirerler. Merhemet diňe toba edenlere degişlidir. "-diýip prezident aýtdy.

Amnistiýa dabarasynda toba eden jenaýatçylar Gurhana, çörek we prezidentiň Ruhnama kitabyna tagzym edip, mundan beýläk jenaýat etmejekdiklerine ant içýärler. Jenaýatçylaryň sany hakykatdanam azalýar diýýärler.

1999-njy ýylyň 29-njy dekabryndan bäri Türkmenistanda "Gadyr gijesi" mukaddes güni mynasybetli her ýyl geçirilýän amnistiýa we günä geçişlik baradaky kanun güýje girdi, kanunlara görä her ýyl ownuk jenaýatlarda günäkärlenýänler boşadylýar. Prokuraturanyň maglumatlaryna görä garaşsyzlygyň 12- nji ýylyndan bäri jemi 130 müňden gowrak adam boşadyldy.

Polit.Ru

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.