Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawa. Adam ölçegleri ýygnagy. Umumy mejlis II. Hereket azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. Türkmenleriň, şol sanda Türkiýede erkin hereket etmek hukugyny bozmagy bes ediň.

Warşawa. Adam ölçegleri ýygnagy. Umumy mejlis II. Hereket azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. Türkmenleriň, şol sanda Türkiýede erkin hereket etmek hukugyny bozmagy bes ediň.

Zalda türk wekiliýeti ýok, ýöne meniň sözlerim internet arkaly salgysyna ýeter diýip pikir edýärin.

Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine ýüzlenmek isleýärin.

Jenap Rejep Taýyp Erdogan!

13-nji sentýabrda türkmenler üçin wiza düzgünini girizmek baradaky Karara gol çekmek bilen Turan ideýasyny soňladyňyz.

Ilki bilen, türkmen awtokraty bilen gitdiňiz. Näme üçin ozal bar bolan wizasyz rejimi ýatyrmalydy?

Ikinjiden, haýsy goşa standartlar? Beýleki türk halklarynyň wizasyz rejimi ulanmagyny dowam etdiren wagty, bu millionlarça türkmen rejiminiň duzagyna düşen anlamyna gelýärmi?

We ýenede. Näme üçin türkmen konsullyk işgärleriniň jenaýat toparyna Türkiýede korrupsiýa we türkmenleri yzarlamak üçin öz ýeriňizde iş alyp barmaga rugsat berýärsiňiz?

Para üçin howa biletlerini satýan diplomatlary nirede gördüňiz? Konsullyk işgärleri tarapyndan gurnalan jenaýat toparynyň pidasy bolmak islemeýän türkmen migrantlaryny yzarlamak üçin polisiýany çagyryp, howa menzilinde buýruk berýän diplomatlary nirede gördüňiz?

16-njy awgustda Stambuldaky türkmen konsullygynyň howlusynda Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdymuhammedowa diňe hat gowşurmak islän bäş sany türkmen aktiwistleri bilen bir türk zenan aklowjy we türk adam hukuklary aktiwisti ýenjildiler. Polisiýaňyz, türkmenleriň teklibi bilen ýenjilenleri polisiýa alyp gitdi. Adamlary arkasyndan urýan on sany hakyna tutma däl adamlary dälde, pida bolanlary äkitdiler. Bu ilkinji gezek däl.

Tutanýerli türkmen işgärleriniň ýolbaşçylygynda türkmen aktiwistleriniň tussag edilmegine we deportasiýa lagerlerine iberilmegine rugsat berýärsiňiz. Ýene-de bir gezek gaýtalaýaryn, siziň ýeriňizde! Diktator kakanyň ýolbaşçylygyna eýerdiňiz, indi kakasyndan uzak bolmadyk oglunyň ýolbaşçylygyna eýerýärsiňiz! Haýsy demokratik, dünýewi döwlet hakda söhbet edýäris?

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1