Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi aklawçylara duşuşmagy gadagan edýär we tussag edilenleri öz-özüni günäkärlemek üçin gol çekmäge mejbur edýär.

Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi aklawçylara duşuşmagy gadagan edýär we tussag edilenleri öz-özüni günäkärlemek üçin gol çekmäge mejbur edýär.

Iki hepde bäri jurnalist Ogulsapar Myradowanyň, adam hukuklary aktiwistleri Annagurban Amanglyjewiň we Sapardurdy Hajyýewiň aklawçylary öz müşderilerine görüp bilmediler. Milli howpsuzlyk ministrliginiň nobatçy işgärleri, aklawçylaryň O. Myradowa, A. Amanglyjow we S.Hajyýew bilen duşuşmagyny gadagan edýän buýruga salgylanýar.

Derňewçi Toýly Durdyýew aklawçylar bilen duşuşmakdan saklanýar. Aklawçy Kakajan Kadyrow onuň bilen duşuşmak üçin birnäçe gezek synanyşdy, ýöne nobatçy her gezek onuň iş saparyndadygyny aýtdy. 1-nji awgustda Kadyrowa ýene-de öz müşderisi Myradowa bilen duşuşmakdan ýüz öwürdiler. Bu ret edilmeginiň sebäbi sorag etmekdi (sülçi we aklawçynyň ýok wagtynda amala aşyryldy). Aklawçynyň soragyna: "Sülçi iş sapary bilen gidýän bolsa, meniň müşderimi kim sorag edýär?" nobatçy: "Dolandyryş maňa şeýle jogap bermegi buýurdy” diýip jogap berdi.

Şaýat, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri: "Derňewçi Durdyýewiň, Kadyrowyň aklawçysynyň huzurynda Myradowa bilen gaty ses bilen gürleşendigini gördüm, ýöne ýalan aýyplamalary boýun almady" -diýdi. Howpsuzlyk güýçleri oňa jezasyny artdyrjak başga bir mmadda goşarys diýip haýbat atdylar. Bir şaýat onuň jogabyny eşitdi: "Näme üçin men özüme töhmet atmaly?" Çeşme onuň ahlak we beden ýagdaýyndan gorkýar.

Şaýatlar häkimiýetleriň tussaglary günäkärlemäge yrjak bolýandyklaryny tassyklady, madda 287, 2-nji paragrafyň çäginde we şu wagta çenli bu işde esasy günäkärlenýän Amankglyjow bolmasada, daçasynda Muradowa bilen bilelikde patron tapandygy aýdylýan Sapardurdy Hajyýew, ikinjisiniň kwartirasynda satmak üçin olary Amankliçewe tabşyrdy. (Şeýle hem, 07/28/2006 habaryna serediň).

Häkimiýetler uky we dynç almak baradaky gadagançylygy ulanyp, Amanglyjowa we Hajyýewe basyş etmegi dowam etdirýärler. Amanglyjowyň garyndaşlary ynanýarlar: Annagurban, saglyk problemalary sebäpli beýle derňewlere çydap bilmez. Iň soňky habara görä, Amanglyjow we Hajyýew derňew bilen ylalaşmaga mejbur boldular: beýleki bir gün, ikisi-de derňew tarapyndan teklip edilen öz-özüni aýyplamaga gol çekdi. Munuň öwezine häkimiýetler şu ýylyň başynda höküm çykarmak we soňraky amnistiýa üçin kazyýete geçirilmegini çaltlaşdyrmagy wada berdiler.

Şeýle-de bolsa, ygtybarly çeşmäniň habar berşi ýaly: "8-nji awgustda bolup geçen Myradowa, Amanglyjow bilen Hajyýewiň arasyndaky gapma-garşylykda S.Hajyýew häkimiýetleriň basyşy astynda gol çekilen boýun almany ret etdi."

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“