Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler.

Türkmenbaşy öz ýurdunyň bähbidi üçin işlemegini dowam etdirýär. Indi ähli hassalary ýok etmek kararyna geldi. Näme üçin gülläp ösýän Türkmenistan kesel we ejiz adamlara mätäç? Şonuň üçin Beýik Serdar GDA ýurtlarynda derman satyn almagy bes etmegi buýurdy ...

Emma olar Türkmenistanda öndürilmeýär. Ýurda minimal girýän günbatar dermanlary pensioner ýaly gymmat, işçileriň köpüsi bolsa birnäçe ýyldan alýar. Şonuň üçin mundan beýläk ähli türkmenleriň ykbalyna düýe tikeniniň kömegi bilen seredilmeli. Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler. Ony almak bolsa almak gaty kyn. Dermanhanalarda ullakan nobatlar bar, adamlar ýerasty önümçiligiň ähli "nejis zatlaryny" ellerinden satyn alýarlar. Ähtimal, Türkmenbaşy adamlara asla mätäç däl diýen karara geldi. Gazy öndürip biler, ýöne öz raýatlaryndan - diňe kynçylyklar.

"Moskowskiý Komosomoles"

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...