Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler.

Türkmenbaşy öz ýurdunyň bähbidi üçin işlemegini dowam etdirýär. Indi ähli hassalary ýok etmek kararyna geldi. Näme üçin gülläp ösýän Türkmenistan kesel we ejiz adamlara mätäç? Şonuň üçin Beýik Serdar GDA ýurtlarynda derman satyn almagy bes etmegi buýurdy ...

Emma olar Türkmenistanda öndürilmeýär. Ýurda minimal girýän günbatar dermanlary pensioner ýaly gymmat, işçileriň köpüsi bolsa birnäçe ýyldan alýar. Şonuň üçin mundan beýläk ähli türkmenleriň ykbalyna düýe tikeniniň kömegi bilen seredilmeli. Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler. Ony almak bolsa almak gaty kyn. Dermanhanalarda ullakan nobatlar bar, adamlar ýerasty önümçiligiň ähli "nejis zatlaryny" ellerinden satyn alýarlar. Ähtimal, Türkmenbaşy adamlara asla mätäç däl diýen karara geldi. Gazy öndürip biler, ýöne öz raýatlaryndan - diňe kynçylyklar.

"Moskowskiý Komosomoles"

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...