Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Nyýazow ýurdy derman-däriden mahrum etdi.

Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler.

Türkmenbaşy öz ýurdunyň bähbidi üçin işlemegini dowam etdirýär. Indi ähli hassalary ýok etmek kararyna geldi. Näme üçin gülläp ösýän Türkmenistan kesel we ejiz adamlara mätäç? Şonuň üçin Beýik Serdar GDA ýurtlarynda derman satyn almagy bes etmegi buýurdy ...

Emma olar Türkmenistanda öndürilmeýär. Ýurda minimal girýän günbatar dermanlary pensioner ýaly gymmat, işçileriň köpüsi bolsa birnäçe ýyldan alýar. Şonuň üçin mundan beýläk ähli türkmenleriň ykbalyna düýe tikeniniň kömegi bilen seredilmeli. Indi Türkmenistanyň lukmançylyk edaralary diňe näsagyň özüne alyp biljek dermanlaryny belleýärler. Ony almak bolsa almak gaty kyn. Dermanhanalarda ullakan nobatlar bar, adamlar ýerasty önümçiligiň ähli "nejis zatlaryny" ellerinden satyn alýarlar. Ähtimal, Türkmenbaşy adamlara asla mätäç däl diýen karara geldi. Gazy öndürip biler, ýöne öz raýatlaryndan - diňe kynçylyklar.

"Moskowskiý Komosomoles"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....