Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Dmitriy Muratowyň Nobel baýragynda eden çykyşyndan parçalary size ýetirýäris. Diňläň we Türkmenistandaky ýaly watandaşlarymyzyň ýüzbe-ýüz bolýan pursatlaryny eşidersiňiz.

 Dmitriy Muratowyň Nobel baýragynda eden çykyşyndan parçalary size ýetirýäris. Diňläň we Türkmenistandaky ýaly watandaşlarymyzyň ýüzbe-ýüz bolýan pursatlaryny eşidersiňiz.

“Dünýä demokratiýany söýmegi bes etdi. Dünýä dolandyryjy elitalardan lapykeç boldy. Dünýä diktatorlyga çekilýär.

Ösüşe adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi bilen däl-de, tehnologiýa we zorluk arkaly ýetip boljakdygy baradaky hyýal ýüze çykdy.

Häzirki ideologlar Watan üçin durmuş däl-de, Watan üçin ölüm ideýasyny öňe sürýärler. Rugsat bermeris ... özümizi aldamak.

Döwlet üçin halk ýa-da döwlet halk üçin? Bu günki esasy konflikt.

Stalin bu konflikti köpçülikleýin repressiýalar bilen çözdi.

Türmelerde we derňew wagtynda gynamalar häzirki Russiýada dowam edýär. Zorlamak, tussag etmegiň elhenç şertleri, türmede oturanlary baryp görmegi gadagan etmek, doglan gününde enä jaň etmek gadagan etmek, tussaglygyň çäksiz uzaldylmagy. Kazyýetde kazyýet işinden öň agyr keselleri bolan adamlar türmä iberilýär, syrkaw çagalary girew alýar, subutnamalar görkezmezden günäni boýun almaly bolýarlar.

Galp aýyplamalar bilen baglanyşykly jenaýat işi biziň ýurdumyzda köplenç syýasydyr.

Tussaglara we tussaglara garşy ulanylýan gynamalar hakda has köp eşidýäris. Adamlar hökümiň ​​daşyndaky jezanyň agyrlygyny ýokarlandyrmak üçin döwmek üçin gynaýarlar. Bu wagşylyk.

Men gynamalara garşy Halkara Kazyýetini döretmek üçin inisiatiwa bn çykyş edýärin, maksady dünýäniň dürli künjeklerinde we ştatlarynda gynamalaryň ulanylyşy barada maglumat ýygnamak. Şeýle jenaýatlara gatnaşan jezalandyryjylary we olaryň eýelerini kesgitläň.

Gynamalar adamzada garşy agyr jenaýat hökmünde ykrar edilmelidir.

Ýogsada, “Nowaýa Gazeta” kagyz ýüzünde-de çap edilmegini dowam etdirýär. Türmelerde okalmagy üçin, ol ýerlerde internet ýok.

Russiýada jurnalistika indi garaňky döwürleri başdan geçirýär. Soňky birnäçe aýyň dowamynda ýüzden gowrak journalist, metbugat, adam hukuklaryny goraýjy we jemgyýetçilik guramalary "daşary ýurt agentleri" statusyny aldy. Russiýada olar “halkyň duşmany”. Kärdeşlerimiziň köpüsi işsiz galdy. Kimdir biri ýurtdan çykmaga mejbur bolýar.

Adam näbelli wagta adaty durmuşyndan mahrum bolýar. Belki baky ... Bu biziň taryhymyzda bolup geçdi.

"It üýrýär, ýöne kerwen dowam edýär" diýen bir nakyl bar. Aşakdaky ýaly düşündirilýär: kerweniň öňe hereketine hiç zat päsgel bermez. Käte häkimiýetler jounalistler hakda gödek gürleýärler. Gygyrýarlar, ýöne hiç zada täsir etmeýärler.

Ýakynda bu sözüň ters manysynyň bardygyny öwrendim.

Itler üýrýänligi sebäpli kerwen öňe barýar. " Daglarda we çöllerde ýyrtyjylara gygyrýarlar we howlukýarlar. Öňe hereket etmek diňe kerwene ýoldaş bolanda mümkindir.

Hawa, gygyrýarys we dişleýäris .... ýöne bu hereketiň şerti.

Biz zuluma garşy göreşýäris.

Новая газета: https://www.youtube.com/watch?v=B-fJQ...

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....