Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: Iýegowa şaýady azatlykdan mahrum edildi, bir Baptistiň maşgalasyna deportasiýa howpy abanýar.

Türkmenistan: Iýegowa şaýady azatlykdan mahrum edildi, bir Baptistiň maşgalasyna deportasiýa howpy abanýar.

Türkmenistan: Iýegowa şaýady azatlykdan mahrum edildi, bir Baptistiň maşgalasyna deportasiýa howpy abanýar.

“Forum 18” habar gullugynyň habaryna görä iýul aýynyň başynda Russiýanyň raýaty Ýewgeniý Potolow dini işleri üçin Türkmenistandan deportasiýa edildi.

15-nji awgustda Baptist Buthanalar Geňeşi Potolowyň aýaly we çagalaryna hem deportasiýa howpunuň abanýandygyny habar berdi. 12-nji awgustda, günbatar port şäheri Türkmenbaşyda, ýygnagyň geçirilen öýüne geçirilen reýd wagtynda, iki ýerli işgär we şäheriň ymamy ýygnanyşygy bikanun diýip yglan etdiler, ýygnananlardan şahsyýetini anyklaýan resminama talap etdiler we Nadežda Potolowa türkmen raýatlygy däl-de, diňe ýaşamak üçin ygtyýarnamasy barlygy sebäpli deportasiýa ediljekdigini aýtdylar. Wiza gullugynyň wekilleriniň we daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş bölüminiň iki işgäriniň gysga wagtda gelendigi we bu ýygnakdan habarsyzdygy, ýygnananlaryň-Baptistlerdigi barada we "Iýegowa şaýatlarynyň bikanun ýygnanyşygy" ýazýan teswirnama düzdüler diýip habar berildi.

“Forum 18” bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak isleýän işgärler bilen habarlaşmak başartmady.

Forum 18

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.