Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýaşaýjylar - garyndaşlaryna.

 Ýaşaýjylar - garyndaşlaryna.

2005-nji ýylyň 16-njy iýunynda Aşgabat şäherinde häkimiýetler garaşylmadyk ýagdaýda 2013, 2048 we 2015 belgili köçelerdäki (öňki Buhara, Daşkent we Sokolowskaýa) köçelerdäki hususy jaýlary ýykyp başlady. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ýygnanmaga wagt tapman, duýduryş bermän öýlerinden kowlupdyr. Käbir öý eýeleri, gyssagly ýagdaýda işden çagyryp esgerleriň üçekleri söküp başlan wagtynda şahsy zatlaryny ýygnamaly boldular.

Ýaşaýjylara bu ýerde 1948-nji ýyldaky ýer titremesinden ozal prezident Nyýazowyň maşgalasynyň öýleriniň bolandygyny, bu ýerde muzeý we suw çüwdürimleri bilen ýadygärlik toplumynyň guruljakdygy aýdylýar. Binalar ýykylansoň, harbylaryň goragy astynda gije-gündiziň dowamynda gurluşyk işleri gurnaldy, şol döwürde palma agaçlary bilen gurşalan wagtlaýyn sütün oturdyldy. Geljekki ýadygärlik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna 21-nji iýunda - Nyýazowyň Türkmenistanyň prezidenti saýlanmagynyň 13 ýyllygynda döwlet baştutanynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa, Nyýazow dabaralara gelmedi, ýerine çäräni Baş prokuror Gurbanbibi Atajanowa açdy.

Bir şaýatyň sözlerine görä, 16-njy iýunda ýedi öý ýykyldy, ýöne ýaşaýjylara ähli bloklary ýykmagyň meýilleşdirilendigi duýduryş berildi. Etnik azeriýalylary, ermenileri we ruslary öz içine alýan ejir çekenler emläkleriniň köpüsiniň ýokdugyny aýdýarlar. Garajlar we gurluşyk materiallary hökümet işgärleri tarapyndan alnyp gidildi. Häkimiýetler olara hiç hili kompensasiýa tölemedi. Käbir maşgalalara "elhenç ýagdaýda" kwartira berildi, resmileriň köpüsi garyndaşlaryna göçmegi teklip etdi.

Ýaşaýjylar, jaýlar ýykylmazyndan ozal häkimiýetleriň resmi dynç alyşyň öňüsyrasynda eýelerine "üçekleri boýamak we diwarlary aklamak" tabşyrandygyny aýdýarlar.

AHM "Memorial"

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.