Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-da türkmen aktiwistleri yzygiderli protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýärler.

ABŞ-da türkmen aktiwistleri yzygiderli protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýärler.

Türkmen aktiwistleri ABŞ-da 25-nji sentýabrda Halk Maslakhatynyň ýygnagynda türkmen häkimiýetleriniň kabul etjek Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilmegine garşy üç ýöriş gurnamagy meýilleşdirýärler.

Guramaçylaryň biri, oppozisiýa syýasy hereketiniň agzasy Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy (DVT) Myrat Kurbanowyň wideo habaryna görä, ilkinji ýöriş 30-njy awgustda Hýuston şäherinde geçiriler. Hereketiň başlamagy günortan sagat 12-ler töweregi boljakdyr.

Ikinji çäre 1-nji sentýabrda Waşingtonda bolar. Ilki bilen aktiwistler türkmen ilçihanasynyň öňünde ýygnanarlar, soň bolsa ABŞ-nyň kongres binasyna tarap hereket ederler.

Üçünji ýöriş 2-nji sentýabrda Nýu-Yorkorkda, öýlän sagat 12-de BMG-nyň baş edarasynyň garşysynda meýilleşdirilýär.

Şu tomus türkmen raýatlarynyň Türkiýede, ABŞ-da we Demirgazyk Kiprde yzygiderli demonstrasiýa geçirip başlandygyny ýatladýarys. Ilkibaşda munuň sebäbi Lebap we Mary welaýatlarynda bolup geçen tupandan soň Türkmenistanyň häkimiýetleriniň biparh ýagdaýda bolmagy sebäp bolup durýar. Şondan soň adamlar ýurtda koronawirusyň bardygyny ykrar etmegini we epidemiýanyň öňüni almaklaryny talap edip çykdylar. Mundan başga-da, türkmen aktiwistleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň işinden aýrylmagyny islediler we Belarus halky Aleksandr Lukaşenko garşy nägilelik bildirip, raýdaşdyklaryny mälim etdiler.

Хроника Туркменистана

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....