Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-da türkmen aktiwistleri yzygiderli protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýärler.

ABŞ-da türkmen aktiwistleri yzygiderli protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýärler.

Türkmen aktiwistleri ABŞ-da 25-nji sentýabrda Halk Maslakhatynyň ýygnagynda türkmen häkimiýetleriniň kabul etjek Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilmegine garşy üç ýöriş gurnamagy meýilleşdirýärler.

Guramaçylaryň biri, oppozisiýa syýasy hereketiniň agzasy Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy (DVT) Myrat Kurbanowyň wideo habaryna görä, ilkinji ýöriş 30-njy awgustda Hýuston şäherinde geçiriler. Hereketiň başlamagy günortan sagat 12-ler töweregi boljakdyr.

Ikinji çäre 1-nji sentýabrda Waşingtonda bolar. Ilki bilen aktiwistler türkmen ilçihanasynyň öňünde ýygnanarlar, soň bolsa ABŞ-nyň kongres binasyna tarap hereket ederler.

Üçünji ýöriş 2-nji sentýabrda Nýu-Yorkorkda, öýlän sagat 12-de BMG-nyň baş edarasynyň garşysynda meýilleşdirilýär.

Şu tomus türkmen raýatlarynyň Türkiýede, ABŞ-da we Demirgazyk Kiprde yzygiderli demonstrasiýa geçirip başlandygyny ýatladýarys. Ilkibaşda munuň sebäbi Lebap we Mary welaýatlarynda bolup geçen tupandan soň Türkmenistanyň häkimiýetleriniň biparh ýagdaýda bolmagy sebäp bolup durýar. Şondan soň adamlar ýurtda koronawirusyň bardygyny ykrar etmegini we epidemiýanyň öňüni almaklaryny talap edip çykdylar. Mundan başga-da, türkmen aktiwistleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň işinden aýrylmagyny islediler we Belarus halky Aleksandr Lukaşenko garşy nägilelik bildirip, raýdaşdyklaryny mälim etdiler.

https://www.hronikatm.com/2020/08/constitution-changes-protest/

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...