Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistany dini azatlyklary bozýan ýurtlaryň sanawyna goşmak isleýärler.

Türkmenistany dini azatlyklary bozýan ýurtlaryň sanawyna goşmak isleýärler.

ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasy Döwlet sekretary Kolin Pauelliň Türkmenistany dini azatlyk babatynda adam hukuklaryny "aç-açan we yzygiderli" bozýan ýurtlaryň sanawyna girizmegi maslahat berdi.

Türkmenistan, Amerikaly hünärmenler tarapyndan düzülen gynandyryjy sanawa girizilen ýeke-täk öňki Sowet respublikasydyr. Komissiýanyň başlygy Maýkl Ýang bir gün öň jurnalistlere habar berşi ýaly, ýene 10 ştaty öz içine aldy: Birma, Demirgazyk Koreýa, Eritreýa, Hindistan, Päkistan, Hytaý, Saud Arabystany, Sudan, Wýetnam we Eýran.

Ýang, komissiýanyň Pauele Türkmenistanyň geçen ýyl dini azatlyklary yzygiderli bozýanlaryň sanawyna goşulmagyny maslahat berendigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, ABŞ-nyň Döwlet departamenti öz sanawyny diňe alty ýurt bilen çäklendirdi. Oňa Birma, Hytaý, Eýran, Yrak, Demirgazyk Koreýa we Sudan girdi. Komissiýanyň başlygynyň sözlerine görä, Yrakdan başga hiç birinde-de adam hukuklary ýagdaýy gowulaşmady we "Türkmenistanda bu ýagdaý hasam erbetleşip biler". Döwlet departamentiniň dünýädäki dini azatlyklar baradaky täze ýyllyk hasabatynyň mart aýynda çap edilmegine garaşylýar. Şondan soň Pauelle, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pikirine görä bu ugurda adam hukuklaryny bozýan we Amerikanyň diplomatiýasyndan "aýratyn ünsi" talap edýän ýurtlary kesgitlär. Ýang, munuň sanksiýalary ýa-da beýleki jeza çärelerini aňlatmaýandygyny, ýöne ol ýerde ýaşaýan raýatlaryň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin bu döwletleriň häkimiýetleri bilen işjeň "gepleşik" geçirýändigini düşündirdi.

Maýkl Ýangyň ýolbaşçylygyndaky ikitaraplaýyn garaşsyz komissiýa, 1998-nji ýylda Kongres tarapyndan kabul edilen ABŞ-nyň Halkara Dini Erkinlik Kanunyna laýyklykda döredildi. ABŞ-nyň administrasiýasy üçin beýleki ýurtlardaky ýagdaý bilen baglanyşykly meseleler boýunça teklipleri taýýarlaýar.

"NEWSru.com".

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....