Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Blogçy Farhatyň Meýmankuliýewiň (Durdyýew) deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.

Blogçy Farhatyň (Durdyýew) Meýmankuliýewiň deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.

Blogçy Farhat Meýmankuliýewiň (08/07/1992 doglan) deportasiýa edilmegi bilen baglanyşykly jikme-jiklikler şu gün aýdyňlaşdyryldy.

2023-nji ýylyň 19-njy maýynda ýaş ýigidi beýleki türkmen raýatlary bilen bilelikde Stambulyň Fatih etrabynda kärendesine alnan kwartirada tussag edildi. Polisiýa gelmeginiň esasy "bikanun immigrantlaryň ýaşamagy" barada näbelli duýduruş boldy.

Onuň bilen bilelikde üç otagdaşy polisiýa bölümine äkidildi. Farhat, Bagtyýar Gurbanow we aýaly Ýulduzhan Nurmyradowa bilen bilelikde ilki polisiýa bölümine äkidildi, soňra Ýulduzhan Siliwri şäherindäki aýallar deportasiýa merkezine, blogçy bolsa Tuzla şäheriniň etegindäki deportasiýa merkezine iberildi. Bagtyýar Gurbanow göni polisiýa bölüminden boşadyldy, emma bilelikde ýaşaýan üçünji adamyň ady we familiýasy açylan işde ýok.

Açylan işe görä, tussag wagtynda blogçy özüni Farhat Durdyýew Taganbaýoglu diýip tanatdy. Maglumat ulgamynda barlanylandan soň, onuň Farhat Meýmankuliýew hökmünde çykandygy anyklandy. Onda türk "kimlik" resminamasy ýokdy, diňe türkmen pasporty bardy. 2018-nji ýylyň dekabryndan bäri "Türkmenistanyň bu raýaty Türkiýede bikanun ýagdaýda". Bu iş daşary ýurtlular we halkara gorag baradaky 6458-nji kanuna degişlidir. Farhada, Ç-137 kody “ýurtdan deportasiýa etmek maksady bilen tussag edilen daşary ýurtlular”, şeýle hem Ç-152 kody “Türkiýä girmegi gadagan etmek” 05.05.2023-nji ýyldan başlap ulanyldy.

20-nji maýda Farhat türk migrasiýasynyň kanunyny bozandygy üçin deportasiýa edilen bolmaly. Adatça şeýle ýagdaýlarda deportasiýa edilen ýurtdan meýletin gitjekdigi barada arza gol çekmeli, Farhat tarapyndan hem gol çekildi.

Blogçynyň özüniň halkara goragy bar diýen kepillikleri sosial ulgamlarda ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de bolsa, Farhadyň türk maglumatlar ulgamynda bosgun statusynyň ýokdugyny we birine ýüz tutmandygyny açylan işde görkezýär.

Gynansagam, açylan işde aklawçylaryň hakyna tutulandygy barada maglumat ýok, ýöne Farhatyň “Ýunus” diýilýän ynamdar adamy, aklawçy tutandygyny we bu işi gözegçilik astynda saklaýandygyna watandaşlary ynandyrdy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...