Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan parlament saýlaýar, ýöne saýlaw çäkli.

Türkmenistan parlament saýlaýar, ýöne saýlaw çäkli.

Ýekşenbe güni geçirilen parlament saýlawlaryna 2 milliondan gowrak türkmen saýlawçysy gatnaşdy, ýurduň häkimiýetleri oňa demokratiýa tarap ädim diýýärler, garşydaşlary bolsa imitasiýa (meňzeşlik) diýip atlandyrýarlar.

Ses bermek ýerli wagt bilen sagat sekizde başlandy.

Häkimiýetler günortana çenli 2 milliondan gowrak adamyň öz islegini mälim edendigini aýtdy.

Şeýle-de bolsa, şübhesiz saýlawlaryň netijesi belli, sebäbi dalaşgärleriň hemmesi Türkmenistanda hasaba alnan ýeke-täk dolandyryjy Demokratik partiýanyň dalaşgärleri ýa-da häkimiýetlere wepaly garaşsyz dalaşgärler.

Saýlawdan öňki döwür saýlawçylaryň häkimiýetlere biperwaýlygy we ynamsyzlygy bilen tapawutlandy, ýöne Sowet döwründäki ýaly hiç kim bu barada aç-açan gürleşmäge het edip bilmeýär, sebäbi häkimiýetleri tankytlamak gadagan.

Aşgabatda uniwersitet mugallymy Oraz: “Dalaşgäriň adyna seretmän birini belledim” -diýdi. “Olaryň hemmesiniň prezidente goldaw bermegi möhümdir”.

Aşgabatda ýaşaýan daşary ýurtly diplomat saýlawlaryň gowy guralandygyny aýtdy. "Ýöne ähli sorag, saýlaw barmy?" - adynyň aýdylmazlygy şerti bilen aýtdy.

21 ýyl bäri ýurdy 2006-njy ýylda ýüreginiň durmasy bilen aradan çykan Saparmyrat Nyýazow dolandyrdy. Ondan soň SSSR-iň öňki respublikasy bolan Türkmenistan kem-kemden halkara izolýasiýadan çykyp başlady.

Ýurduň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow demokratik özgertmeleri geçirjekdigini we daşary ýurt maýadarlaryny çekjekdigini aýtdy.

Bu saýlawlar, maksatnamasynyň esasy nokady bolup, oňa görä giňeldilen we has güýçli parlament kanun çykaryjy pudagy güýçlendirer.

Şeýle-de bolsa, Nyýazowyň prezidentlik döwründe bolşy ýaly, parlamentdäki 125 orna dalaş edýän 288 dalaşgäriň hemmesi diýen ýaly dolandyryjy partiýa wekilçilik edýär.

Esasan hem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen oppozisiýasynyň wekilleri häzirki saýlawlara hiç hili gyzyklanma bildirmediler.

Gaz üpjünçiligini diwersifikasiýa (çeşmeleriň birnäçe girdeji çeşmelerine maýa goýulýan bähbitleri) etmekde möhüm rol oýnaýan tebigy gazlara baý Türkmenistanyň ykdysady meýilnamalaryna bil baglap boljakdygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin Ýewropa ýurtlary saýlawlara ýakyndan syn edýärler.

Şeýle-de bolsa, ÝHHG "halkara ülňülerine laýyk gelmejekdigini" aýdyp, saýlawlara doly ygtyýarly wekil ibermedi. Günbatar žurnalistleriniň gatnaşmagy hem çäklidir, sebäbi olaryň köpüsi saýlawlary beýan etmek üçin rugsat alyp bilmedi.

Reýter

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“