Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Moskwa bir türkmen oppozisiýa liderini deportasiýa etdi.

Moskwa bir türkmen oppozisiýa liderini deportasiýa etdi.

Russiýa Federasiýasynyň raýaty Ýekaterina Worobýowa Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasyna habar berşi ýaly, 2006-njy ýylyň 26-njy iýulynda Çerkez Gurbanow Moskwanyň Nižgorodsk polisiýa merkezinde hasaba alynanda tussag edildi.

2006-njy ýylyň 27-nji iýulynda Moskwanyň Lefortowo etrap kazyýeti, "Russiýa Federasiýasynyň Dolandyryş hukuklary kodeksiniň" 18-nji maddasynyň 8-nji bendi esasynda Çerkez Gurbanowyň Russiýa Federasiýasyndan çykarylmagy barada karar çykardy. Kazyýet şeýle hem 1000 rubl jerime saldy. Häzirki wagtda Gurbanow Moskwanyň Içeri işler ministrliginiň 1-nji belgili "Daşary ýurt raýatlaryny tussag etmek merkezinde" saklanýar we açlyk yglan etdi. Maglumatlarymyza görä, Ç.Gurbanowyň diňe SSSR raýatynyň pasporty bar.

Türkmen oppozisiýa toparlarynda Gurbanow Demir Allaberdiýew hökmünde has gowy tanalýar. Türkmenistanyň “Galkynyş” güýç gurluşlarynyň demokratik hereketini esaslandyryjylaryň biri, 2002-nji ýylyň noýabr aýynda AH “Memorial” we Halkara Helsinki federasiýasy tarapyndan gurnalan “Türkmenistanda adam hukuklary we howpsuzlyk meseleleri” boýunça Moskwanyň (Russiýa) golaýyndaky Moskowskiý obasyndaky geçirilen konferensiýasyna gatnaşdy.

Gurbanow metbugatda S.Nyýazowyň rejimini tankytlady. 2002-nji ýylyň dekabrynda "15 komitetiň" çagyryşyna aç-açan ýazyldy. Ýekaterinanyň sözlerine görä, "Çerkeze öň iki gezek türkmenleriň ýörite gullugy tarapyndan hüjüm edilipdir, olaryň biriniň FSB-iň öňüni alypdy, beýlekisinden soň bir aý beden şikesleri bilen keselhanada geçirdi."

Ýekaterina Worobýowa 2000-nji ýyldan bäri bile ýaşaýan Çerkez Gurbanowyň raýat aýaly, 4 ýaşly ogly Russiýanyň raýaty.

Halkara guramalary Türkmenistanda adam hukuklary we azatlyklary bilen baglanyşykly meselä çynlakaý alada edýär. Çerkez Gurbanow Russiýadan deportasiýa edilen halatynda Türkmenistanda türmä basylyp bilinjek yzarlanmalar bilen haýbat atylýandygyna ynanýarys. Türkmen türmelerinde oňa adamkärçiliksiz (gynamalara çenli) çemeleşilip bilner. Ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerindäki ölümler barada metbugat beýanatlaryny yzygiderli paýlaşýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....