Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Moskwa bir türkmen oppozisiýa liderini deportasiýa etdi.

Moskwa bir türkmen oppozisiýa liderini deportasiýa etdi.

Russiýa Federasiýasynyň raýaty Ýekaterina Worobýowa Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasyna habar berşi ýaly, 2006-njy ýylyň 26-njy iýulynda Çerkez Gurbanow Moskwanyň Nižgorodsk polisiýa merkezinde hasaba alynanda tussag edildi.

2006-njy ýylyň 27-nji iýulynda Moskwanyň Lefortowo etrap kazyýeti, "Russiýa Federasiýasynyň Dolandyryş hukuklary kodeksiniň" 18-nji maddasynyň 8-nji bendi esasynda Çerkez Gurbanowyň Russiýa Federasiýasyndan çykarylmagy barada karar çykardy. Kazyýet şeýle hem 1000 rubl jerime saldy. Häzirki wagtda Gurbanow Moskwanyň Içeri işler ministrliginiň 1-nji belgili "Daşary ýurt raýatlaryny tussag etmek merkezinde" saklanýar we açlyk yglan etdi. Maglumatlarymyza görä, Ç.Gurbanowyň diňe SSSR raýatynyň pasporty bar.

Türkmen oppozisiýa toparlarynda Gurbanow Demir Allaberdiýew hökmünde has gowy tanalýar. Türkmenistanyň “Galkynyş” güýç gurluşlarynyň demokratik hereketini esaslandyryjylaryň biri, 2002-nji ýylyň noýabr aýynda AH “Memorial” we Halkara Helsinki federasiýasy tarapyndan gurnalan “Türkmenistanda adam hukuklary we howpsuzlyk meseleleri” boýunça Moskwanyň (Russiýa) golaýyndaky Moskowskiý obasyndaky geçirilen konferensiýasyna gatnaşdy.

Gurbanow metbugatda S.Nyýazowyň rejimini tankytlady. 2002-nji ýylyň dekabrynda "15 komitetiň" çagyryşyna aç-açan ýazyldy. Ýekaterinanyň sözlerine görä, "Çerkeze öň iki gezek türkmenleriň ýörite gullugy tarapyndan hüjüm edilipdir, olaryň biriniň FSB-iň öňüni alypdy, beýlekisinden soň bir aý beden şikesleri bilen keselhanada geçirdi."

Ýekaterina Worobýowa 2000-nji ýyldan bäri bile ýaşaýan Çerkez Gurbanowyň raýat aýaly, 4 ýaşly ogly Russiýanyň raýaty.

Halkara guramalary Türkmenistanda adam hukuklary we azatlyklary bilen baglanyşykly meselä çynlakaý alada edýär. Çerkez Gurbanow Russiýadan deportasiýa edilen halatynda Türkmenistanda türmä basylyp bilinjek yzarlanmalar bilen haýbat atylýandygyna ynanýarys. Türkmen türmelerinde oňa adamkärçiliksiz (gynamalara çenli) çemeleşilip bilner. Ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerindäki ölümler barada metbugat beýanatlaryny yzygiderli paýlaşýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.