Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda adam hukuklary.

Türkmenistanda adam hukuklary.

Halkara adam hukuklary guramasy Türkmenistanda gumanitar krizisiň döreýändigini we ýurduň berk diktator rejiminiň raýatlaryny syýasy we dini azatlyklardan diýen ýaly mahrum edendigini öňe sürýär. Düýbi Wenada ýerleşýän Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasy, häzirki wagtda Ženewada geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komissiýasy üçin taýýarlanan Türkmenistan barada hasabat ýaýratdy.

Federasiýa müdiri Aaron Rodes, Türkmenistanda syýasy oppozisiýanyň syýasy prosesden aýrylýandygyny we ähli güýjüň öz şahsyýetiniň kultyny güýçlendirýän Prezident Saparmyrat Nyýazowyň elinde jemlenendigini aýtdy.

Rodos sözüni şeýle dowam etdirdi: " Türkmenistanda çagalyk döwründe syýasy we adam hukuklary, raýatlaryň özlerini üpjün edip biljek jemgyýeti ýok. Türkmenistanda köp sosial meseleler bar. Mysal üçin, neşekeşlik we çaga zähmetiniň giňden ýaýramagy, bilim pudagynda gaty pes standartlar bar. ”

Aaron Rodesiň pikiriçe, Türkmenistanda bilim syýasy täsir guraly hökmünde ulanylýar. Ýurtda etniki däl türkmen mugallymlaryny köpçülikleýin işden aýyrmak amala aşyrylýar.

Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasynyň müdiri, türkmen hökümetiniň berk senzura edilýän metbugata doly gözegçilik edýändigini aýtdy. Rodos, dini azatlyk ýok diýen ýaly ýurtlaryň arasynda Türkmenistanyň bardygyna ynanýar: ol ýerde diňe iki boýun alma resmi taýdan hasaba alyndy - sünni musulman geňeşi we rus prawoslaw kilisesi.

"Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligi bilen konstruktiw gepleşik alyp barmaýarlar" -diýdi.

Geçen ýyl BMG Baş Assambleýasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny, hususan-da esassyz tussag edilmegi we gynamalary ýazgarýan karar kabul etdi.

Halkara Helsinki federasiýasynyň müdiri Aaron Rodes, türkmen häkimiýetleriniň adam hukuklaryny gowulaşdyrmak üçin hiç zat etmediklerini aýtdy we halkara jemgyýetçiligini bu ýurduň hökümetine goşmaça basyş etmäge çagyrdy.

Melani Sally.

Amerikanyň sesi.

Iň soňky habarlar

Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen türk häkimiýetlerine ýüz tutdular.
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen...
Blogçy Farhatyň (Durdyýew) Meýmankuliýewiň deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Blogçy Farhatyň Meýmankuliýewiň (Durdyýew) deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew (Durdyýew) Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden  Türkiýede tussag edilýär?
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden Türkiýede tussag edilýär?